PATVIRTINTA                                   
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos  
prie Lietuvos Respublikos sveikatos     
apsaugos ministerijos viršininko          
2012 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1A-12
(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos     
apsaugos ministerijos viršininko          
2021 m. kovo 29 d. įsakymo               
Nr. (1.72E)1A-332                             
redakcija)                                         

 

 

 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Tarnybos darbo tvarką.
2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Tarnybos nuostatai) bei šiuo reglamentu.
3. Tarnyboje yra įdiegta integruota vadybos sistema atitinkanti standartų LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, LST EN ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ reikalavimus ir apimanti visą Tarnybos veiklą.
4. Tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

II SKYRIUS
BENDROJI TARNYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
VIRŠININKAS IR VIRŠININKO PAVADUOTOJAS

5. Tarnybai vadovauja viršininkas, kuris organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą per viršininko pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus, taip pat valstybės tarnautojus ar darbuotojus, kurie nepriklauso Tarnybos struktūriniam padaliniui ir kurių tiesioginis pavaldumas Tarnybos viršininkui nurodytas jų pareigybės aprašymuose. Tarnybos viršininkas turi vieną pavaduotoją, kuris veikia jam priskirtoje kuravimo srityje.
6. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, tarptautinėse organizacijose Tarnybai atstovauja viršininkas arba viršininko įgaliotas Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pagal savo kompetenciją.
7. Viršininką laikinai gali pavaduoti tik asmuo, paskirtas Tarnybos nuostatų 18 punkte nustatyta tvarka.

ANTRASIS SKIRSNIS
TARNYBOS STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

8. Tarnybos administracijos struktūrą sudaro skyriai ir Vaistų kontrolės laboratorija (toliau – Skyriai). Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems Tarnybos Skyriams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigybė (-ės), nepriklausanti (-čios) Tarnybos Skyriui. Šiuo atveju valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis pavaldumas Tarnybos viršininkui nurodomas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės aprašyme.
9. Skyriams vadovauja vedėjai (toliau – Skyrių vedėjai), Skyrių veiklą kuruoja Tarnybos viršininkas ir Tarnybos viršininko pavaduotojas pagal priskirtą kuravimo sritį.
10. Skyriai užtikrina Tarnybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose Tarnybai nustatytų uždavinių įgyvendinimą, organizuoja Tarnybos viršininko sprendimų vykdymą bei jų kontrolę.
11. Skyriai darbą organizuoja vadovaudamiesi Tarnybos viršininko patvirtintais Skyrių nuostatais, valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, darbuotojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“.

TREČIASIS SKIRSNIS
TARNYBOS DARBO PLANAVIMAS IR VEIKLOS ATASKAITOS

12. Tarnybos metinio veiklos plano rengimą ir jo įgyvendinimo stebėseną, kontrolę , metinės veiklos ataskaitos rengimą pagal pateiktas Skyrių ataskaitas organizuoja ir užtikrina Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius. Nurodytas planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatytų terminų.
13. Šio reglamento nustatyta tvarka patvirtintas Tarnybos metinis veiklos planas ir Tarnybos metinio veiklos plano įvykdymo ataskaita skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.vvkt.lt.
14. Skyriai savo veiklą vykdo vadovaujantis viršininko patvirtintais Skyrių metiniais veiklos planais, įgyvendinančiais Tarnybos metiniame veiklos plane patvirtintas priemones. Šių planų bei jų vykdymo ataskaitų parengimą koordinuoja Tarnybos Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius. Tarnybos Skyriams nepriskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai savo veiklą planuoja bei rengia veiklos ataskaitas vadovaudamiesi šiame reglamente Skyriams taikomomis nuostatomis.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

15. Einamieji Tarnybos veiklos klausimai aptariami kas savaitę vykstančiuose susitikimuose – viršininko su jam atskaitingų Skyrių vedėjais / atstovais, valstybės tarnautojais ar darbuotojais, nepriklausančiais Skyriams ir viršininko pavaduotoju, o viršininko pavaduotojo su jo kuruojamų Skyrių vedėjais / atstovais.
16. Susitikimų metu Skyrių vedėjai ar juos pavaduojantys asmenys informuoja Tarnybos viršininką apie jų vadovaujamų Skyrių uždavinių ir funkcijų, metinio plano vykdymą, planuojamus darbus, svarbius susitikimus, konferencijas, seminarus, organizuojamus posėdžius, dalyvavimą kitų institucijų ar įstaigų sudaromų komisijų (darbo grupių) veikloje, komandiruotes, pateikia kitą svarbią informaciją. Tarnybos viršininko pavaduotojas ir Tarnybos viršininkas taip pat pateikia svarbią Tarnybai arba Skyriams informaciją.
17. Tarnybos viršininkas bent kartą per metus organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų visuotinį susirinkimą, kurio metu aptariami Tarnybos veiklos rezultatai, planai, darbo organizavimo, kokybės ir kiti klausimai.
18. Viršininko įsakymais sudarytų komisijų (darbo grupių) pirmininkai, Skyrių vedėjai gali organizuoti Skyrių vedėjų ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų pasitarimus jiems teisės aktų nustatytų ar Tarnybos viršininko pavestų užduočių vykdymo klausimais, taip pat raštu, įskaitant el. paštą, prašyti kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų pateikti informaciją ar nuomonę, kurios reikia užduočiai įvykdyti.
19. Kiekvienais kalendoriniais metais tiesioginis vadovas turi įvertinti jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą ir pateikti išvadą apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiklos vertinimą Tarnybos Teisės ir žmoniškųjų išteklių skyriui, atitinkamai Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ arba Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
20. Skyrių vedėjai turi užtikrinti jų vadovaujamo Skyriaus darbo tęstinumą, kai dėl komandiruotės, atostogų, renginio (posėdžio, susirinkimo ir kt.) ar kt. pateisinamų priežasčių už Tarnybos ribų išvyksta jie patys ar jų vadovaujamame Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Šiuo atveju Skyriaus vedėjas jį pavaduosiančiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui arba kito Skyriaus vedėjui turi perduoti nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus, su tuo susijusius dokumentus, tarp jų ir Integruotos vadybos sistemos dokumentus. Skyriaus vedėją jo nebuvimo Tarnyboje dėl šiame punkte numatytų priežasčių laikotarpiu pavaduoja to Skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba kito Skyriaus vedėjas. Šiuo atveju būtinas minimo valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba kito Skyriaus vedėjo sutikimas pavaduoti Skyriaus vedėją jo nebuvimo Tarnyboje laikotarpiu.

PENKTASIS SKIRSNIS
TARNYBOS GAUNAMŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS IR PASKYRIMAS VYKDYTI JŲ UŽDUOTIS

21. Gauti dokumentai registruojami Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyriuje arba Skyriuose, jei jie turi atitinkamus gaunamų dokumentų registrus. Dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus. Registruotini dokumentai registruojami Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje. Registruojant dokumentus nurodoma jo data, numeris, siuntėjas, pavadinimas, pasirašiusiojo vardas, pavardė, dokumento priedai, dokumento gavimo data, numeris ir kita informacija. Tarnyboje gavus automatiškai sugeneruotą pranešimą apie pateiktus dokumentus per informacines sistemas, kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje registruojamas šis pranešimas. Neregistruojami gauti sveikinimai, reklaminiai bukletai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.
22. Skyriai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, piliečių ir kitų asmenų elektroninio ryšio priemonėmis gavę dokumentus, adresuotus Tarnybai, privalo nedelsdami juos persiųsti registravimui Tarnybos el. pašto adresu [email protected], išskyrus atvejus, kai jie registruojami gaunamų dokumentų registruose Skyriuose.
23. Tarnyboje Administravimo ir išteklių valdymo skyriuje atplėšiami visi gauti vokai, išskyrus su žyma „asmeniškai“ (jie perduodami adresatui neatplėšti). Jeigu dokumentą, gautą voke su žyma „asmeniškai“, adresatas nusprendžia užregistruoti, jį kartu su voku grąžina į Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrių.
24. Gauti dokumentai patikrinami, ar atsiųsti nurodytu adresu. Kai Tarnybos adresu gaunamas laiškas, adresuotas ne Tarnybai, Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrius neatplėštą laišką persiunčia reikiamu adresu.
25. Tarnyboje gauti registruotini dokumentų originalai skenuojami ir toliau tvarkomi naudojantis Tarnybos dokumentų valdymo sistema. Dokumentai, gauti elektroninio ryšio priemonėmis ar per informacines sistemas, nespausdinami, neskenuojami ir per dokumentų valdymo sistemą nukreipiami Tarnybos viršininkui spręsti dėl vykdymo arba tiesiogiai vykdytojams vadovaujantis Tarnybos viršininko patvirtintais standartinių užduočių vykdytojų sąrašais (toliau – Sąrašas).
26. Viršininkas, susipažinęs su šio reglamento 25 punkte nustatyta tvarka perduotu dokumentu, papildo užduotį ir paskiria jį vykdytojams pagal kompetenciją (viršininko pavaduotojui arba Skyriaus (-ių), kuriam (-iems) nukreipiamas dokumentas, vedėjui (-ams) arba specialistui (-ams). Skyriaus (-ių) vedėjas (-ai) per dokumentų valdymo sistemą gali nukreipti dokumentą konkrečiam vykdytojui iš savo Skyriaus.
27. Jei viršininko suformuotoje užduotyje ar Sąraše nurodyti keli vykdytojai, už pavedimo įvykdymą atsakingas pirmasis užduotyje ar Sąraše nurodytas vykdytojas (toliau – atsakingas vykdytojas).
28. Užduotis vykdytojui (-ams) dokumentų valdymo sistema turi būti perduota ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo dokumento gavimo. Jei užduoties vykdymas yra kito Skyriaus ar valstybės tarnautojo ar darbuotojo kompetencija, ją gavęs rezoliucijoje nurodytas vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo el. paštu informuoti Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrių, kad būtų nurodytas tinkamas vykdytojas.
29. Užduočių vykdytojai su per informacines sistemas gautais dokumentais susipažįsta prisijungę prie jų. Dokumentus, nurodytus užduotyje (didelės apimties priedai, duomenų laikmenos su įrašais ir pan.), bet neįkeltus į kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, užduočių vykdytojai pasirašytinai pasiima iš Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus.
30. Visi Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys prisijungimus prie dokumentų valdymo sistemos, privalo kiekvieną darbo dieną nuolat tikrinti savo naudotojo paskyrą dokumentų valdymo sistemoje ir elektroninio pašto dėžutę. Dokumentų valdymo sistemos ir elektroninio pašto dėžutės neperžiūrėjimas neatleidžia nuo atsakomybės laiku įvykdyti užduotis ir pavedimus. Užduoties ar pavedimo išsiuntimas vykdytojui per dokumentų valdymo sistemą ar elektroniniu paštu laikomas tinkamu supažindinimu su užduotimis.

III SKYRIUS
PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

PIRMASIS SKIRSNIS
VIRŠININKO, VIRŠININKO PAVADUOTOJO PAVEDIMAI

31. Pavedimai gali būti duodami Tarnybos viršininko įsakymais, rezoliucijomis, užduotimis/pavedimais per dokumentų valdymo sistemą , el. paštu ir kitokia rašytine ar žodine forma. Tarnybos viršininko pavaduotojas gali duoti pavedimus jo kompetencijai priskirtais klausimais per dokumentų valdymo sistemą, el. paštu ir kitokia rašytine ar žodine forma.
32. Duoti pavedimus turi teisę:
32.1. Tarnybos viršininkas – Tarnybos viršininko pavaduotojui, Skyrių vedėjams, kitiems Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
32.2. Tarnybos viršininko pavaduotojas – jo kompetencijai priskirtais klausimais Skyrių vedėjams, kitiems Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
33. Jei pavedimas valstybės tarnautojui ar darbuotojui persiunčiamas dokumentų valdymo sistema, valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas jį šia sistema persiunčia savo tiesioginiam vadovui, taip informuodamas apie gautą pavedimą.
34. Pavedimas, jeigu jį duodant nenurodytas konkretus laikas, turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo gavimo dienos, jei nenurodyta kitaip rašte, į kurį bus rengiamas atsakomasis raštas ar numatyta kituose teisės aktuose.
35. Už pavedimo vykdymą atsakingi visi jame nurodyti vykdytojai. Kai pavedimas duotas keliems vykdytojams, išvadas atsakingam vykdytojui kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai pagal kompetenciją dokumentų valdymo sistemoje prie paskirtos užduoties (išvadas pagrindžiančius dokumentus, prireikus, ir raštu) privalo pateikti likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos. Gavęs išvadas, rašytinį atsakymą parengia atsakingas vykdytojas. Už išvadų pateikimą laiku atsakingi rezoliucijoje nurodytų Skyrių vedėjai. Skyrių vedėjai gali paprašyti kitų Skyrių, kuriems nepavesta vykdyti pavedimo, pateikti savo nuomonę tam tikru pavedime nurodytu klausimu. Dėl tokio prašymo pateikimo pavedimo įvykdymo terminas nepratęsiamas.
36. Jei pavedimas yra skubus, dokumento parengimas, išvadų atsakingam vykdytojui teikimas, vizavimas gali būti atliekamas nesilaikant reglamente nustatytų terminų.
37. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, atsakingas vykdytojas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki termino pabaigos apie tai informuoja pavedimą davusį Tarnybos viršininką ar Tarnybos viršininko pavaduotoją. Pakeisti pavedimo įvykdymo terminą galima tik sutikus pavedimą davusiam Tarnybos viršininkui ar Tarnybos viršininko pavaduotojui. Pratęsus pavedimo įvykdymo terminą, Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus darbuotojas nedelsdamas tai pažymi dokumentų valdymo sistemoje.
38. Pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. Jeigu pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama tobulinti rengėjams, tačiau pavedimo įvykdymo terminas nepratęsiamas (reikalui esant, gali būti nurodytas naujas terminas pavedimui įvykdyti). Jeigu pavedimas įvykdomas pateikiant informaciją el. paštu, atsakingas vykdytojas apie tai turi pažymėti dokumentų valdymo sistemos rezultatų lauke. Įvykdžius pavedimą galutinai, atsakingas vykdytojas privalo dokumentų valdymo sistemoje patvirtinti užduotį.
39. Ataskaitas apie pavedimų vykdymą formuoja Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrius, kuris kiekvieną penktadienį informuoja Tarnybos viršininką, Tarnybos viršininko pavaduotoją ir valstybės tarnautojus bei darbuotojus apie neįvykdytus pavedimus.

ANTRASIS SKIRSNIS
DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

40. Tarnyboje parengtus dokumentus pasirašo Tarnybos viršininkas, jam nesant, jį Tarnybos nuostatų nustatytais atvejais pavaduojantis asmuo, arba Tarnybos viršininko įgalioti asmenys.
41. Viršininkui teikiami pasirašyti dokumentai turi būti parengti laikantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, bei Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.
42. Viršininkui teikiami pasirašyti Tarnybos viršininko norminių teisės aktų projektai, kuriems Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais turi būti atliktas antikorupcinis vertinimas, Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka projekto rengėjo turi būti suderinti su Tarnybos viršininko paskirtu teisės aktų projektų vertintoju antikorupciniu požiūriu ir teikiami kartu su teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma.
43. Tarnybos viršininko įsakymai, Tarnybos siunčiami dokumentai rengiami elektroniniu būdu, vizuojami ir pasirašomi dokumentų valdymo sistemoje. Esant poreikiui, gali būti rengiami popieriniai dokumentai. Tokiu atveju, įsakymai rengiami vienu egzemplioriumi, kuris vizuojamas bei pasirašomas, o siunčiami dokumentai (jeigu pasirašytas originalas siunčiamas) rengiami dviem egzemplioriais, kurių vienas pasirašomas ir išsiunčiamas, o antrasis su rengėjų vizomis lieka Tarnyboje.
44. Tarnybos viršininkui teikiamų pasirašyti dokumentų vizavimo eiliškumas: dokumentą rengęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dokumentą rengusio Skyriaus vedėjas, jeigu dokumentą rengęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas priklauso Skyriui, ir, jeigu pavedimas buvo skirtas keliems Skyriams, – šio Skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dalyvavęs rengiant minėtą dokumentą ir Skyriaus vedėjas, šio reglamento 45 punkte nurodytais atvejais Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, šio skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo ir Tarnybos viršininko pavaduotojas tuo atveju, jeigu kuruoja šių Skyrių veiklą.
45. Viršininkui teikiamus pasirašyti įsakymus, sutartis, procesinius dokumentus, įgaliojimus turi vizuoti Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo.
46. Sutartys ir dokumentai, susiję su piniginiais ištekliais, darbo užmokesčio mokėjimu, komandiruotėmis ir kt. mokėjimais, apskaita bei finansavimu, turi būti vizuoti valstybės tarnautojo, atsakingo už finansų valdymą. Sutartys taip pat turi būti vizuotos su sutarties objektu susijusio Skyriaus vedėjo ar jį pavaduojančio asmens arba valstybės tarnautojo ar darbuotojo, nepriklausančio Skyriui. Sutartis, parengtas vykdant viešąjį pirkimą, taip pat vizuoja viešojo pirkimo komisijos pirmininkas arba komisijos pirmininko laikinai nesant – jo pareigas einantis asmuo (jeigu pirkimui atlikti buvo sudaryta komisija) arba pirkimo organizatorius, kuris atsako už tai, kad sutartis atitinka viešojo pirkimo sąlygas.
47. Rengiamuose vidaus raštuose neturi būti valstybės herbo ir Tarnybos rekvizitų. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorija ant išduodamų dokumentų ir protokolų gali naudoti Europos Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai patvirtintus logotipus.
48. Už nurodymą, kas turi vizuoti rengiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, atsakingas dokumento rengėjas. Tarnybos viršininko pavaduotojas, Skyriaus vedėjas arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, ar darbuotojas nepriklausantis Skyriui, kuriam dokumentas pateiktas vizuoti, privalo tai padaryti per 1 (vieną) darbo dieną. Jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas nesutinka, turi atskirą nuomonę dėl vizuojamo dokumento, komentarų lauke jis privalo užrašyti „Pastabos pridedamos“, o pastabas surašyti atskirame lape ir jį pridėti prie dokumento projekto dokumentų valdymo sistemoje.

IV SKYRIUS
TARNYBOJE PARENGTŲ DOKUMENTŲ, VIRŠININKO ĮSAKYMŲ REGISTRAVIMAS, SAUGOJIMAS, SIUNTIMAS IR SUPAŽINDINIMAS

49. Parengtas Tarnybos viršininko įsakymo ar kito dokumento projektas, pavizuotas šio reglamento nustatyta tvarka, pateikiamas pasirašyti Tarnybos viršininkui. Pasirašytą dokumentą Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus darbuotojas užregistruoja dokumentų valdymo sistemoje ir susieja su dokumentu, į kurį atsakoma. Dokumentą, į kurį atsakoma, nurodo dokumento projekto rengėjas. Siunčiamų dokumentų adresatus ir jų adresus taip pat nurodo dokumento rengėjas.
50. Jeigu priimamas bendras Tarnybos ir kitų institucijų ir/ar įstaigų vadovų įsakymas, jis registruojamas po tai, kai įsakymą pasirašo visų institucijų ir/ar įstaigų vadovai, paskutinio institucijos ar įstaigos vadovo pasirašymo dienos data. Tarnybos ir kitų institucijų ir/ar įstaigų vadovų pasirašytą įsakymą įformina ta institucija ir/ar įstaiga, kurios vadovas inicijavo bendro įsakymo priėmimą. Už institucijos ir/ar įstaigos dokumentų valdymą atsakingas institucijos ir/ar įstaigos, kurios vadovas inicijavo bendro įsakymo priėmimą, struktūrinis padalinys suderina su kitų institucijų ir/ar įstaigų, kurių vadovai pasirašė bendrą įsakymą, struktūriniais padaliniais, atsakingais už dokumentų valdymą, įsakymo registravimo datą bei numerį ir jį registruoja.
51. Pasirašytas ir užregistruotas dokumentas išsiunčiamas adresatui, o vizavimo seka matoma dokumentų valdymo sistemoje. Jeigu dokumento negalima išsiųsti elektroninio ryšio priemonėmis, dokumentas išsiunčiamas paštu, atspausdinant raštą ir detalią dokumento kortelę su dokumento metaduomenimis. Viršininko įsakymai registruojami jų pasirašymo dieną, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti tą pačią dieną negalima.
52. Dokumentai išsiunčiami visais būdais, kurie nurodomi prie adresato. Jeigu dokumento dėl techninių kliūčių nepavyko nusiųsti faksu ar elektroniniu paštu, apie tai nedelsiant informuojamas dokumento rengėjas.
53. Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrius apie užregistruotą Tarnybos veiklos įsakymą ir juo patvirtintą dokumentą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio įsakymo užregistravimo, per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą informuoja įsakymo rengėją (-us), Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie yra minimi atitinkamame veiklos įsakyme arba yra atsakingi už tokio veiklos įsakymo vykdymą ir / ar kontrolę ir jų tiesioginius vadovus. Tarnybos Rinkos priežiūros bei Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių parengti įsakymai dėl pavedimo atlikti patikrinimą, įsakymai dėl pareigybių sąrašo pakeitimo, Tarnybos Skyrių nuostatų bei pareigybių aprašymų patvirtinimo ar pakeitimo persiunčiami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC).
54. Apie užregistruotą įsakymą personalo klausimu valstybės tarnautoją ir darbuotoją bei jo tiesioginį vadovą supažindina Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

V SKYRIUS
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS TVIRTINTI

55. Tarnyba, Tarnybos nuostatų nustatytais atvejais, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai tvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymų ar bendrus sveikatos apsaugos ministro ir kitų institucijų ir / ar įstaigų vadovų projektus, taip pat teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms institucijoms dėl kitų teisės aktų projektų.
56. Teisės akto projektą rengia Tarnybos Skyrius (-iai) pagal kompetenciją (pagal rengiamo teisės akto projekto reguliavimo sritį) ar Tarnybos viršininko įsakymu sudaryta darbo grupė.
57. Kartu su teisės akto projektu rengiamas ir teisės akto projekto aiškinamasis raštas bei projekto lyginamasis variantas (toliau – projektai).
58. Teisės aktų projektai rengėjo el. paštu pirmiausiai yra pateikiami derinti Tarnybos Skyriui (-iams), kurio (-ių) veikla susijusi su rengiamo teisės akto projekto nuostatomis, o suderinus su minimu (-ais) Skyriumi (-iais) – Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriui, kuris įvertina, ar projektai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius, peržiūrėjęs projektus, persiunčia juos rengėjui su savo pastabomis, pasiūlymais ir / ar pataisymais. Tarnybos Skyriai savo pastabas pateiktiems derinti teisės aktų projektams el. paštu ar raštu privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo teisės akto projekto gavimo dienos, jeigu rengėjo arba darbo grupės vadovo nenurodytas kitas derinimo terminas.
59. Teisės akto projekto rengėjas pataisytus projektų variantus teikia pakartotinai derinti el. paštu visiems Skyriams, su kuriais projektas buvo derintas šio reglamento 58 punkte nustatyta tvarka, taip, kad juose būtų matyti visi atlikti keitimai ir teiktos pastabos.
60. Skyriai savo pastabas ir pasiūlymus šio reglamento 59 punkte nustatyta tvarka pakartotinai pateiktiems projektams teisės akto projekto rengėjui el. paštu ar raštu pateikia per 3 (tris) darbo dienas nuo projekto gavimo dienos, jeigu rengėjo arba darbo grupės vadovo nenurodytas kitas derinimo terminas.
61. Skyriams neturint daugiau pastabų dėl teisės aktų projektų, teisės akto projekto rengėjas teikia galutinius teisės aktų projektus vizuoti visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, su kuriais projektai buvo derinti, šių valstybės tarnautojų ir darbuotojų Skyrių vedėjams bei Tarnybos viršininko pavaduotojui, jei projektas susijęs su jo kompetencijai priskirtais klausimais. Vizuodami teisės aktų projektus, valstybės tarnautojai ir darbuotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su vizuojamais projektais, jiems pritaria ir prisiima atsakomybę pagal kompetenciją. Tarnybos viršininko pavaduotojas, Skyriaus vedėjas arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam teisės aktų projektai pateikti vizuoti, privalo tai padaryti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas projektams turi pastabų, jis privalo juos vizuoti su pastaba šio reglamento nustatyta tvarka. Pavizuoti teisės aktų projektai tvirtinami viršininko.
62. Tarnybos viršininkui pagrįstai nepritarus pateiktiems projektams, projektai, atsižvelgiant į Tarnybos viršininko pateiktas pastabas, redaguojami, iš naujo derinami šio skyriaus nustatyta tvarka ir teikiami Tarnybos viršininkui tvirtinti pakartotinai.

VI SKYRIUS
KITŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMAS

63. Tarnyba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jai pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ar įstaigų parengtų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatytais terminais.
64. Jeigu teisės akto projektas pateikiamas Tarnybai derinti ir išvadoms gauti per Teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS), Tarnyboje parengta išvada TAIS paskelbiama ir susiejama su konkrečiu teisės akto projektu Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-312 „Dėl Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
65. Jeigu teisės akto projektas Tarnybai pateikiamas derinti ne per TAIS, derinimo faktas patvirtinamas Tarnybos raštu, kuris rengiamas ir vizuojamas šio reglamento 43-45 punktuose nustatyta tvarka ir išsiunčiamas šio reglamento 51 punkte nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, VIRŠININKO ĮSAKYMŲ SKELBIMAS

66. Tarnybos viršininko norminių teisės aktų projektai ir Tarnybos viršininko norminiai teisės aktai (įsakymai) skelbiami Tarnybos interneto svetainėje vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
67. Tarnybos viršininko priimti ir pasirašyti norminiai teisės aktai (įsakymai) įregistruojami ir paskelbiami Teisės aktų registre (toliau – TAR).
68. Vizuodamas šio reglamento 67 punkte nurodytus įsakymus Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo nurodo „Skelbti TAR“. Už teisės aktų išsiuntimą paskelbimui TAR atsakingas Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrius.

VIII SKYRIUS
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL VISUOMENĖS PAKLAUSIMUS

69. Už visuomenės informavimą apie Tarnybos veiklą ir pasitikėjimą skatinančios viešosios nuomonės apie Tarnybą formavimą yra atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio pareigybė skirta planuoti ir organizuoti Tarnybos ryšių su visuomene darbą, užtikrinti tinkamą Tarnybos veiklos pristatymą visuomenei, formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį (toliau šiame skyriuje – specialistas). Specialistas komentuoja Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, informuoja apie Tarnybos viršininko, jo pavaduotojo, valstybės tarnautojų ar darbuotojų svarbius vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius Tarnybos sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su Tarnybos veikla susijusius klausimus, taip pat rengia žiniasklaidai pranešimus aktualiais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
70. Pranešimai ir kita informacija, teikiama žiniasklaidai ir visuomenei, privalo būti suderinti su Tarnybos viršininku ir atitikti oficialią Tarnybos poziciją. Oficiali Tarnybos pozicija turi būti suformuojama raštu arba dėl jos sutariama žodžiu, dalyvaujant Tarnybos viršininkui ir už atitinkamą klausimą atsakingų Skyrių vedėjams, prireikus, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams bei Tarnybos viršininko pavaduotojui, jei tai susiję su jo kompetencijai priskirtais klausimais. Skyrių vedėjai, Tarnybos viršininko pavaduotojas informaciją visuomenės informavimo priemonėms pagal kompetenciją teikia per specialistą, kuris galutinį informacijos tekstą turi suderinti su Tarnybos viršininku. Kai visuomenės informavimo priemonėms pateikiamos informacijos pobūdis reikalauja specialių žinių arba nesant specialistui, šią informaciją visuomenės informavimo priemonėms gali pateikti Tarnybos viršininko pavedimu bet kuris (-ie) Tarnybos valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) pagal kompetenciją.
71. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ASMENŲ APTARNAVIMAS IR JŲ PRAŠYMŲ BEI SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS TARNYBOJE

72. Asmenų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytą administracinę procedūrą.
73. Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, šio reglamento 72 punkte nurodytų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereguliuoja kiti įstatymai ir jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.
74. Vaistinio preparato registruotojai, norintys gauti savo vaistinio (-ių) preparato (-ų) bylos (-ų), saugomos (-ų) Tarnyboje, kopiją (-as), pateikia Tarnybai šio reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą.

X SKYRIUS
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

75. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienio valstybę organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir Tarnybinių komandiruočių organizavimo, išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo už tarnybines komandiruotes Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos viršininko 2009 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1A-715 „Dėl Tarnybinių komandiruočių organizavimo, išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo už tarnybines komandiruotes Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMAS

76. Atostogos Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos atitinkamai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
77. Kasmetinės atostogos (taip pat papildomos bei pailgintos atostogos), nemokamos atostogos ir papildomos poilsio dienos Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos Tarnybos viršininkui patvirtinus valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymą dėl kasmetinių, nemokamų atostogų ir papildomų poilsio dienų suteikimo.
78. Tarnybos viršininko patvirtintus valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus NBFC išsiunčia Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrius, kartu informuodamas prašymą pateikusį valstybės tarnautoją ar darbuotoją ir jo tiesioginį vadovą, jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas priklauso Skyriui.

XII SKYRIUS
TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, APDOVANOJIMAS BEI MATERIALINIŲ PAŠALPŲ JIEMS SKYRIMAS

79. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai skatinami, siūlymai dėl jų apdovanojimo teikiami bei materialinės pašalpos jiems skiriamos Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, siūlymų dėl apdovanojimo teikimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos viršininko 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-1307 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, siūlymų dėl apdovanojimo teikimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.


XIII SKYRIUS
TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

80. Tarnybos valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus, pavedimų nevykdymą, netinkamą vykdymą arba vykdymą pavėluotai gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Tarnybai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
81. Tarnybos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Tarnybai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
82. Įstatymų nustatytais atvejais Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

XIV SKYRIUS
REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS TARNYBOS VIRŠININKUI, TARNYBOS VIRŠININKO PAVADUOTOJUI, SKYRIŲ VEDĖJAMS, KITIEMS TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS AR DARBUOTOJAMS

83. Keičiantis Tarnybos viršininkui, reikalų perdavimas organizuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
84. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas Tarnybos viršininko pavaduotojas, kiti Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Tarnybos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą Tarnybai priklausantį turtą Tarnybos Vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS
ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

85. Tarnyba turi antspaudą.
86. Tarnybos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Tarnybos viršininkas ar Tarnybos viršininko įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.
87. Tarnybos antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI SKYRIUS
ARCHYVO TVARKYMAS

88. Tarnybos archyvą tvarko Tarnybos Administravimo ir išteklių valdymo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

XVII. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

89. Tarnybinis transportas Tarnyboje naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir Tarnybos viršininko 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1A-580 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
90. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Tarnybos viršininko 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-944 „Dėl Pareigų, kurias einant Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos suteikiama teisė naudotis tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugomis, sąrašo patvirtinimo ir tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio sąskaitų limitų nustatymo“ nustatyta tvarka.

______________

 

 

Darbo reglamento 1 priedas
   

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-28 16:23:19

Atnaujinimo data: 2023-10-17