1. Sveikatos technologijų vertinimas
 

Sveikatos technologijų vertinimą ir paraiškų teikimą reglamentuoja Farmacijos įstatymas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 159 "Dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Klausimus dėl paraiškos teikimo ar tikslinimo prašome teikti el. paštu [email protected], pridedant kopiją į Sveikatos technologijų skyriaus pašto dėžutę  [email protected] (teikiant klausimą, rekomenduojama nurodyti paraiškos pavadinimą).

Paraiškas turi teikti juridinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo, turintis juridinio asmens įgaliojimą ryšiams su VVKT palaikyti.

Įgaliojimas – tai rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas ir ant įgaliojimo dedamas to juridinio asmens spaudas, jeigu jis spaudą privalo turėti.
 
Įgaliojimo originalas ar jo patvirtinta kopija yra pateikiama VVKT.
 
Įgaliojime turi būti šie duomenys:

  • Įgaliojimo sudarymo data (pagal Civilinį kodeksą įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja).
  • Asmens vardas, pavardė, asmens kodas (įgaliojant fizinį asmenį) ar asmens pavadinimas, įmonės kodas (įgaliojant juridinį asmenį).
  • Įgaliojimo terminas, jeigu tai yra terminuotas įgaliojimas.
  • Kontaktai (telefonas, faksas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, jei tokia yra).

Apie įgaliotojo asmens pasikeitimus prašome nedelsiant pranešti VVKT kartu pateikiant naują įgaliojimą (originalą ar patvirtintą kopiją). 

  
2. Aktualūs dokumentai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“Nuoroda
Pranešimas dėl pakaitinių baigčiųAtsisiųsti
Netiesioginių baigčių validavimas (atnaujinta 2020-02-18)Atsisiųsti
Paraiškos forma (atnaujinta 2021-09-30)Atsisiųsti
Supaprastintos paraiškos forma (galioja nuo 2022-06-14)Atsisiųsti
1 paraiškos priedas: Vaistinių preparatų prieinamumo gerinimo schemaAtsisiųsti
2 paraiškos priedas: Informacija apie papildomus diagnostinius tyrimusAtsisiųsti
Sisteminės apžvalgos atlikimo metodiniai akcentaiAtsisiųsti
Informacija Pareiškėjams pagal 2020-06-30 susitikimo klausimus IAtsisiųsti
Informacija Pareiškėjams pagal 2020-06-30 susitikimo klausimus IIAtsisiųsti

Dėl Sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo protokolo ir kitų susijusių dokumentų formų patvirtinimo

Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus rengimo taisyklėsAtsisiųsti
Paraiškos forma MPPAtsisiųsti

 
3. Kaštų adaptavimo metodika
 

Remiantis paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus rengimo taisyklėmis, į visas Paraiškas įtrauktos vaistinių preparatų, paslaugų kainos, išlaidos ir visi vertinimai kurie yra naudoti skaičiavimuose, privalo būti adaptuoti Lietuvos rinkai. Šio reikalavimo nesilaikymas yra pakankamas pagrindas tai laikyti esminiu Paraiškos trūkumu.
 
Visus su šalutinėmis reakcijomis susijusius kaštus privaloma adaptuoti remiantis giminingų diagnozių grupių (DRG) metodu arba remiantis VLK skelbiamais paslaugų įkainiais tais atvejais, kai DRG metodika nėra taikoma (pvz. greitosios medicinos pagalbos paslaugos, žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugos ir t.t.). Tais atvejais, kai DRG metodo ar VLK skelbiamų paslaugų įkainių taikyti nėra galimybės, turi būti taikomas kaštų perskaičiavimas, remiantis perkamosios galios pariteto metodika.
 
VVKT DRG ir PGP metodika prezentacijoje: Atsisiųsti
 
Valstybinės ligonių kasos parengtas DRG metodikos aprašymas:
http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/apie-giminingu-diagnoziu-grupiu-drg-metoda 
 
Valstybinės ligonių kasos pateikti DRG atvejų kiekiai (duomenų data – 2019-06-20): Atsisiųsti 
 
Visų kitų sveikatos priežiūros paslaugų (specifinių operacijų, ambulatorinių paslaugų, mokamų paslaugų) kainos yra skelbiamos: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos 
 
Adaptuojant gydymo metu atsirandančius kaštus, kiekvienam kaštui būtina nurodyti šaltinius naudotus jo kainai nustatyti.

Dėl papildomų įrankių kaštų konvertavimui – kreipkitės į STV skyriaus specialistus.
  
 
4. Ligos naštos apskaičiavimo metodika:

Ligos naštos skaičiuoklės instrukcija: atsisiųsti
  
Ligos naštos skaičiuoklė: atsisiųsti
  

  
5. Su prieinamumo gerinimo schemomis (PGS) susijusi informacija

 
Informacijos apie prieinamumo gerinimo schemos pateikimą reikalavimai yra apibrėžti paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus taisyklių 72 -176 punktuose. 

 
Tarnyba pateikia reikalavimus paraiškai dažniausiai pasitaikantiems PGS atvejams.
 
Jei pateiktoje informacijoje nėra aprašyto individualaus pareiškėjo atvejo, prašome prieš rengiant paraišką, kreiptis į Tarnybos Sveikatos technologijų skyriaus specialistus konsultacijos, kad būtų surasti ir pateikti geriausi sprendimai bei nurodymai, kaip teisingai parengti paraišką pagal individualų pareiškėjo atvejį.
 
Dažniausiai pasitaikančių PGS atvejų reikalavimai: Atsisiųsti  
  
 
6. Vaistinių preparatų paraiškų ir dokumentų pateikimo tvarka
 

Siekiant pateikti Paraišką STV skyriui prašome užpildyti anketą.

Užpildžius anketą dėl duomenų pateikimo kreipkitės el. paštu [email protected] pridedant kopiją į Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus pašto dėžutę [email protected].

Jeigu reikalinga atsakingų darbuotojų konsultacija, kviečiame registruotis iš anksto.

7. Valstybės rinkliava

Koks nustatytas mokesčių dydis? 

Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas, susijusias su paraiškų įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus vertinimu,  yra mokama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1242  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Naujausią nutarimo redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d., galima rasti čia.  

Rinkliava už vaistinio preparato paraiškos vertinimą:

Rinkliava už pirminį paraiškos vertinimą – 240 Eur.
Rinkliava už išsamų paraiškos vertinimą – 5160 Eur.
Bendra vertinimo suma – 5400 Eur.

Rinkliava už medicinos pagalbos priemonės (MPP) paraiškos vertinimą:

MPP, kurios siekia būti įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą) paraiškos vertinimas – 300 Eur.

Rinkliava už medicinos pagalbos priemonių vertinimą, kurios siekia būti įtrauktos į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą – netaikoma.

 
Kam ir kaip mokėti? 
  

Valstybės rinkliava už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas mokama Valstybinei  mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752. Adresas: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva).  

Įmokos kodas  - 5750 (privaloma  nurodyti atliekant tiek vietinį, tiek tarptautinį pavedimą). 

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamą valstybės rinkliavą galima sumokėti į tokias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. 

 

Ką pateikti kartu su teikiamomis paraiškomis ir (ar) dokumentais? 

  • Dokumentą, įrodantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą Valstybinei mokesčių inspekcijai (banko kvitą arba pavedimo internetu kopiją). 
  • Raštišką paaiškinimą, už kokį vaistinį preparatą mokama valstybės rinkliava. 

Paaiškinimo forma.

 

Valstybės rinkliavos susigrąžinimas
 
Susigrąžinti  iš Valstybinės mokesčių inspekcijos  sumokėtą neteisingo dydžio valstybės rinkliavą arba valstybės rinkliavos permoką galima užpildžius atitinkamą  VMI įsakymu  patvirtintą formą FR0781 ir gavus VVKT patvirtinimą, kad  sumokėti pinigai nebuvo panaudoti. 


Pastaba: Pateikti paraiškas galima tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. VVKT neišrašo pranešimų ar sąskaitų faktūrų apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

 

 

   

Atnaujinimo data: 2024-01-30