Rekomendacijos dėl vaistinių preparatų reklamos

Atsižvelgdami į Jūsų dažniausiai pateikiamus klausimus dėl vaistinių preparatų reklamos ir siekdami užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, Jūsų patogumui, parengėme atsakymus į dažniausiai pasitaikančius aktualius klausimus. Tikimės, kad ši informacija bus Jums naudinga.

I. Bendrieji reikalavimai vaistinių preparatų reklamai

 

1. Kokie reikalavimai taikomi primenamajai vaistinių preparatų reklamai?

Vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 7 punktu, primenamojoje vaistinio preparato reklamoje turi būti nurodytas tik vaistinio preparato pavadinimas arba tarptautinis vaistinės medžiagos pavadinimas (jei toks yra), arba prekės ženklas. Primenamoji vaistinio preparato reklama gali būti skleidžiama tik visuomenės informavimo priemonėmis. Taigi primenamosios vaistinių preparatų reklamos negalima skleisti ant puodelių, laikrodžių, rašiklių, chalatų ir pan. Atkreipiame dėmesį, kad Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 86 dalis nustato, kad visuomenės informavimo priemonė yra laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija.

Svarbu ir tai, kad Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 221 punktas nustato, kad skleidžiant vaistinių preparatų reklamą specialistams, draudžiama jiems duoti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su specialisto vykdoma profesine veikla.

2. Kokie reikalavimai taikomi vaistinio preparato reklamai, jei ji pateikiama interviu forma? Į ką reiktų atkreipti dėmesį tokiu būdu skleidžiant reklamą?

Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad vaistiniai preparatai turi būti reklamuojami taip, kad visuomenei būtų aišku, jog tai yra reklama ir kad reklamuojamasis produktas yra vaistinis preparatas (Farmacijos įstatymo 49 straipsnio 3 dalis). Jei reklamos davėjas už pinigus ar kitais būdais atlygina už reklaminės medžiagos paskleidimą, tokia reklaminė medžiaga visais atvejais bus laikoma paslėpta reklama (Reklamos įstatymo 6 straipsnis). Be to, pagal Reklamos įstatymo 8 straipsnis nustato, kad reklama turi būti aiškiai atpažįstama pagal pateikimo formą. Jei tikėtina, kad reklamos vartotojai visuomenės informavimo priemonėje skleidžiamos reklamos dėl jos pateikimo formos gali neatpažinti, tokia reklama turi būti pažymėta rodžiu „Reklama“.

3. Vaistas „x“ įregistruotas 2022 m. vasario 1 d., tačiau jis Lietuvos rinkai buvo pradėtas tiekti nuo 2023 m. vasario 1 d.. Kiek laiko galima tokio vaistinio preparato reklamoje naudoti žodį „Naujas“?

Vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 8 punktu, vaistinio preparato reklamoje žodį „naujas“ ar jo sinonimus apibūdinant vaistinį preparatą leidžiama vartoti ne ilgiau kaip vienus metus nuo pirmosios ataskaitos apie juridinio asmens, turinčio didmeninio platinimo licenciją, turimas šio vaistinio preparato atsargas pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) dienos.

4. Homeopatinio vaistinio preparato charakteristikų santraukos 4.1 skyriuje nurodyta, kad vaistas skirtas „x“ ligos simptomams lengvinti. Ar pakaks reklamoje nurodyti indikaciją, nenurodant, kad „indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais“.

Ne, tokios informacijos nepakanka, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (toliau – Farmacijos įstatymas) 49 straipsnio 2 dalimi, vaistinių preparatų reklama turi būti neklaidinanti ir objektyvi, informacija ir joje vartojami terminai turi atitikti vaistinio preparato charakteristikų santrauką, objektyviai apibūdinti vaistinio preparato savybes ir skatinti racionalų jo vartojimą. Taigi vaistinio preparato charakteristikų santraukos 4.1 skyriuje esantį minėtą teiginį vaistinio preparato reklamoje nurodyti reikia.

5. Jei vaistinio preparato reklamoje nurodoma gydytojo nuomonė apie vaistinio preparato poveikį, ar tokie teiginiai yra laikomi vaistinio preparato reklama?

Taip. Jei reklamuojant vaistinį preparatą pateikiama ir farmacinė informacija, tokia informacija laikoma sudėtine reklamos dalimi (žr. Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 71 punktą).

6. Ar reklamos agentūra, kuri yra atsakinga ir už vaistinio preparato reklamos skleidimą, atsako už vaistinių preparatų reklamos pažeidimus?

Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 5 punktas nustato, kad vaistinio preparato reklamos davėjas gali būti tik vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas. Reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas atsako už vaistinio preparato naudojimo pažeidimą tik tuo atveju, jei tai atsitinka dėl jo veikimo ar neveikimo arba jis negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti reklamos davėją. Taigi jei pažeidimas bus padarytas dėl reklamos agentūros veikimo ar neveikimo, atsakomybė už vaistinio preparato reklamos pažeidimą bus reklamos agentūros.

7. Kas yra reklamos tarpininkas? Ar tarpininkas gali parengti visą vaistinio preparato reklamos turinį?

Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 6 punkte įtvirtinta reklamos tarpininko sąvoka suprantama taip, kaip ji yra apibrėžiama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje, pagal kurią reklamos tarpininkas – reklamos paslaugų teikėjas, tarpininkaujantis užsakant reklamos skleidimo arba reklamos gamybos ir skleidimo paslaugas. Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 35.1, 35.4 punktai nustato pareigą reklamos tarpininkui, jei jis nėra reklamos davėjas, nekeisti reklamos davėjo pateiktos vaistinio preparato reklamos turinio, sudaryti sąlygas reklamos davėjui pašalinti gaminamos ar skleidžiamos vaistinių preparatų reklamos pažeidimus. Taigi darytina išvada, jog vaistinio preparato reklamos turinį gali nustatyti tik reklamos davėjas – asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 10 dalis).
 

II. Gyventojams skirta vaistinių preparatų reklama

8. Kokie reikalavimai yra nustatyti skleidžiant informaciją apie nereceptinius vaistinius preparatus mažmeninės prekybos įmonėms?

 

Įgyvendinant Farmacijos įstatymo 416 straipsnio 1 dalies 4 punktą, vaistų laikymo vietoje turi būti nurodyta šiame punkte nustatyta informacija:

a) vaistinių preparatų pardavimo kaina;

b) informacija „Nereceptiniai vaistai“, „Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, jeigu jo nėra, – informaciją ant išorinės pakuotės, ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai“, „Jeigu simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku“, „Pardavėjas-kasininkas apie vaistinius preparatus informacijos neteikia“;

c) įspėjimas gyventojams apie draudimą ardyti vaistinių preparatų pakuotes prekybos vietoje jų neįsigijus;

d) draudimas pirkti vaistinius preparatus asmenims iki 16 metų.

Jeigu vaistiniai preparatai laikomi gyventojams nematomoje vietoje, pvz., spintelėje, uždarytoje lentynoje, siekiant supažindinti pirkėjus su parduodamų vaistų asortimentu, gali būti pateikiamas visų parduodamų vaistų kainynas (pavadinimas, kaina) su nuotraukomis ar be jų papildomai nepateikiant informacijos apie vaistų savybes. Ši informacija turėtų būti pateikiama vaistų laikymo vietoje. Pažymime, kad tik dalies parduodamų vaistų pavadinimų ar nuotraukų pateikimas būtų laikomas vaistų reklama, nes gyventojų dėmesys būtų atkreipiamas į tam tikrus vaistus, o ne į visą parduodamą asortimentą.

Dėl vaistinių preparatų reklamos skleidimo leidinukuose, kuriuose skleidžiama reklaminio pobūdžio informacija apie parduotuvės asortimentą, įskaitant vaistinius preparatus, kuriuos leidžiama parduoti mažmeninės prekybos įmonėse (t. y. skleidžiama vaistų reklama).

Prekybos įmonės gali skleisti nereceptinių vaistų reklamą gyventojams, jeigu yra sudarę sutartį su reklamos davėju (t. y. vaisto registruotoju ar jo įgaliotu atstovu).

Specialiuosius reikalavimus vaistinių preparatų reklamai reglamentuoja Farmacijos įstatymas, Vaistinių preparatų reklamos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Bendrieji reikalavimai reklamai nustatyti ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Visuomenės informavimo įstatyme.

Atkreipiame dėmesį, kad vaistinio preparato reklamos davėjas gali būti tik vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas. Reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas, išskyrus, kai jie yra reklamos davėjai, gali gaminti, tarpininkauti ar skleisti vaistinio preparato reklamą tik sudarę sutartis raštu su reklamos davėju (Taisyklių 5, 6 punktai).

Gyventojams reklamuojant nereceptinius vaistinius preparatus būtina nurodyti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą informaciją ir nuorodas (Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies). Reikalavimai gyventojams skirtai reklamai, skleidžiamai leidiniuose yra detalizuoti Taisyklių 12 punkte.

Taip pat gyventojams visuomenės informavimo priemonėse leidžiama ir primenamoji vaistinio preparato reklama (tai tokia reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą). Jei ketinama skleisti primenamąją vaistinio preparato reklamą, tuomet vadovaujantis Taisyklių 7 punktu, primenamojoje vaistinio preparato reklamoje turi būti nurodytas tik vaistinio preparato pavadinimas arba tarptautinis vaistinės medžiagos pavadinimas (jei toks yra), arba prekės ženklas. Primenamoji vaistinio preparato reklama gali būti skleidžiama tik visuomenės informavimo priemonėmis.
 

9. Ar taikytinos Farmacijos įstatymo nuostatos vaistinėse esančiai gyventojams skirtai reklamai apie kainų nuolaidas?

Jei reklamoje esančiame teiginyje nenurodomas joks konkretus vaistinio preparato pavadinimas (pavyzdžiui, „visiems vaistams taikoma 10 proc. nuolaida“, kompensuojamiesiems vaistams 10 proc. nuolaida“ ir t. t.), tuomet tokie teiginiai nėra vertintini kaip konkretaus vaistinio preparato reklama ir minėtai informacijai Farmacijos įstatymo nuostatos, nustatančios reikalavimus vaistinio preparato reklamai, netaikytinos.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad reklama turi atitikti ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo  (toliau – Reklamos įstatymas) nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ar reklama nėra klaidinanti, kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
 

10. Kokia informacija turi būti nurodyta, jei vaistinis preparatas gyventojams reklamuojamas per televiziją ar radiją?

Nereceptinio vaistinio preparato reklamoje, skleidžiamoje per televiziją ir radiją, turi būti nurodyta ši informacija:

 • vaistinio preparato pavadinimas;
 • jei vaistinio preparato sudėtyje yra tik viena vaistinė medžiaga, jos bendrinis pavadinimas, farmacinė forma ir vaistinio preparato stiprumas (stiprumas nurodomas tik tada, kai yra viena vaistinė medžiaga);
 • terapinės indikacijos, išskyrus homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių indikacijų, vartojimo būdas;
 • nuoroda „Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai“ arba „Prašome įdėmiai perskaityti informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.“ (jei reklamuojamas vaistinis preparatas neturi pakuotės lapelio)  (per televiziją išreiškiamos rašytine bei žodine, o per radiją – žodine forma);
 • nuoroda „Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu‘ (jei reklamuojamas tradicinis augalinis vaistinis preparatas).
   

11. Kokia informacija turi būti nurodyta reklamoje, jei vaistinis preparatas gyventojams reklamuojamas internete?

Jei nereceptinis vaistinis preparatas yra reklamuojamas interneto svetainėje gyventojams, tuomet turi būti nurodyta ši informacija:

 • vaistinio preparato pavadinimas ir, jei vaistinio preparato sudėtyje yra tik viena vaistinė medžiaga, jos bendrinis pavadinimas, farmacinė forma ir vaistinio preparato stiprumas (stiprumas nurodomas tik tada, kai yra viena vaistinė medžiaga);
 • terapinės indikacijos, išskyrus homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių indikacijų, vartojimo būdas;
 • nuoroda „Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai“;
 • nuoroda „Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku;
 • nuoroda „Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu‘ (jei reklamuojamas tradicinis augalinis vaistinis preparatas);
 • nuoroda „Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt .“;
 • nuoroda į reklamuojamo vaistinio preparato pakuotės lapelio, jei toks yra, ar jo ženklinimo tekstą internete.

12. Ar skleidžiant vaistinių preparatų reklamą gyventojams internete reklaminiame skydelyje pakanka nurodyti nuorodą, kurią paspaudus, vartotojui būtų pateikiama visa Taisyklių 13 punkte nurodyta informacija?

Reklaminiame skydelyje pakanka nurodyti nuorodą, kurią paspaudus, vartotojui pateikiama visa Taisyklių 13 punkte nurodyta informacija (informacija, kurią reikia nurodyti skleidžiant vaistinio preparato reklamą internete, detalizuota atsakyme Nr. 11).

13. Kokia informacija turi būti nurodyta reklamoje, jei vaistinis preparatas gyventojams reklamuojamas leidinyje?

Jei nereceptinis vaistinis preparatas yra reklamuojamas gyventojams leidinyje, tuomet turi būti nurodyta ši informacija:

 • vaistinio preparato pavadinimas ir, jei vaistinio preparato sudėtyje yra tik viena vaistinė medžiaga, jos bendrinis pavadinimas;
 • farmacinė forma ir vaistinio preparato stiprumas (stiprumas nurodomas tik tada, kai yra viena vaistinė medžiaga);
 • terapinės indikacijos, išskyrus homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių indikacijų, vartojimo būdas, dozavimas, specialūs įspėjimai, kontraindikacijos;
 • nuoroda „Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai“;
 • nuoroda „Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku;
 • nuoroda „Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu‘ (jei reklamuojamas tradicinis augalinis vaistinis preparatas);
 • nuoroda „Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt .“;
 • reklamos teksto parengimo data.
   

14. Ar nebus pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, jei gyventojams bus skleidžiama nereceptinio vaistinio preparato, kurio pavadinimas įrašytas į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, reklama?

Nepaisant to, kad gyventojams nereceptinių vaistinių preparatų reklamą galima skleisti, Farmacijos įstatymo 50 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostata gyventojams skirtoje reklamoje vaistinius preparatus (nepaisant jų stiprumo ar kiekio pakuotėje), kurių pavadinimai įrašyti į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, gyventojams skirtoje reklamoje reklamuoti draudžia.

Taigi, jei skleidžiama nereceptinio vaistinio preparato, kuris neįrašytas į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, tačiau į šį kainyną yra įrašytas to paties pavadinimo, bet kito stiprumo ar kiekio pakuotėje vaistinis preparatas, tokia reklama laikoma kaip neatitinkanti minėtos Farmacijos įstatymo nuostatos.

15. Kokie reikalavimai yra nustatyti gyventojams skirtai vakcinų reklamai?

Pagal Farmacijos įstatymo 50 straipsnio 2 dalį, reklamuoti receptinius vaistinius preparatus gyventojams  draudžiama, išskyrus atvejus, kai vaistinių preparatų gamintojai, gavę sveikatos apsaugos ministro leidimą, vykdo gyventojų skiepijimo programą. Šis leidimas yra išduodamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“ nustatyta tvarka (žr. čia)

Vakcinos reklamoje, skirtoje gyventojams,  turi būti nurodyta:

 • vakcinos pavadinimas;
 • farmacinė forma;
 • tikslinė gyventojų grupė, kuriai skiriama vakcina;
 • terapinės indikacijos;
 • kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės, šalutinis poveikis (jei vakcinos reklama skleidžiama per radiją ir (ar) televiziją, šios informacijos galima nepateikti);
 • imuniteto susidarymo ir išlikimo trukmė; jei reikia, revakcinacijos periodiškumas;
 • nuoroda „Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą“; jei reklama skleidžiama per televiziją, nuoroda pateikiama raštu ir žodžiu, jei per radiją – žodžiu;
 • nuoroda „▼ Vykdoma papildoma vaistinio preparato stebėsena“ (jei reklamuojama vakcina yra įtraukta į Papildomai stebimų vaistinių preparatų sąrašą); jei reklama skleidžiama per radiją ir (ar) televiziją, šios nuorodos galima nepateikti;
 • nuoroda „Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt“; jei reklama skleidžiama per radiją ir (ar) televiziją, šios nuorodos galima nepateikti;
 • reklamos teksto parengimo data (jei reklama skleidžiama per radiją ir (ar) televiziją, šios informacijos galima nepateikti);
 • sveikatos apsaugos ministro leidimo vykdyti gyventojų skiepijimo programą numeris (pakanka nuorodos ,,Skiepijimo programos leidimo Nr. ...“); jei reklama skleidžiama per televiziją, nuoroda pateikiama raštu, jei per radiją – žodžiu;
 • tais atvejais, kai reklama skleidžiama interneto tinklalapyje, būtina pateikti nuorodą į reklamuojamos vakcinos pakuotės lapelio tekstą Tarnybos interneto svetainėje.

16. Ar vaistinių preparatų reklamai, skleidžiamai poliklinikose, troleibusuose, vaistinėse esančiuose monitoriuose yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir reklamai, skleidžiamai per televiziją?

Tokiai reklamai, skirtingai nei reklamai, skleidžiamai elektroninių ryšių tinklais, taikomi Vaistinių preparatų reklamos taisyklės 12 punkto nustatyti reikalavimai.

III. Specialistams skirta vaistinių preparatų reklama
 

17. Kai kurių vaistinių preparatų charakteristikų santraukose 4.4 ir 4.8 skyriuose yra nurodyta ypatingai daug specialiųjų įspėjimų ir atsargumo priemonių, nepageidaujamų reakcijų. Ar būtina visą informaciją nurodyti reklamoje, skirtoje specialistams?

Vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 16 punktu, specialistams skirtoje reklamoje turi būti nurodyta svarbiausia informacija apie vaistinį preparatą, atitinkanti vaistinio preparato charakteristikų santrauką. Taigi visos informacijos, esančios vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, nurodyti nebūtina. Pavyzdžiui, reklamoje, skirtoje specialistams, rekomenduojame nurodyti labai dažnas, dažnas ir sunkias nepageidaujamas reakcijas.

18. Kokie nustatyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių reikalavimai, susiję su vaistinių preparatų reklamoje naudojamos informacijos iš mokslinės literatūros šaltinių skleidimu ?

Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 20 punktas reklamoje, skirtoje specialistams, leidžia pateikti citatas, lenteles, kitą iliustruojamąją farmacinę informaciją apie vaistinį preparatą iš mokslinių straipsnių, ši medžiaga turi būti tiksliai pateikta, nurodyti mokslinės literatūros šaltiniai ir atitikti vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

Informacija vaistinio preparato reklamoje turi būti tiksli, papildyta naujausiais duomenimis, patikrinama ir išsami, kad specialistas galėtų susidaryti nuomonę apie vaistinio preparato terapinę vertę, bei atitikti vaistinio preparato charakteristikų santrauką (Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 18 punktas).

 

19. Ar galima skleisti internete receptinių vaistinių preparatų reklamą gydytojams?

Jei receptinių vaistinių preparatų reklama skirta specialistams, tuomet interneto svetainė turi būti įtraukta į Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą. Interneto svetainės į šį sąrašą įtraukiamos, vadovaujantis Interneto svetainių įrašymo į Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-406 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo pakeitimo“. 

Svetainės tvarkytojas turi pateikia Tarnybai atitinkamą paraišką, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1A-429 „Dėl paraiškos įrašyti interneto svetainę į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą formos patvirtinimo“. 

Tarnyba turi išnagrinėti pateiktą paraišką ir per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo Tarnyboje dienos priimti sprendimą dėl siūlymo įrašyti interneto svetainę į Interneto svetainių sąrašą teikimo Sveikatos apsaugos ministrui.
 

20. Kokie reikalavimai yra nustatyti specialistams skirtai nereceptinio vaistinio preparato reklamai? Ar pakanka informacijos, nurodytos Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 12 punkte?

Nereceptinio vaistinio preparato reklamoje, kuri yra skleidžiama specialistams, taikomi Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 16 punkto reikalavimai. Tokioje reklamoje turi būti nurodyta svarbiausia informacija apie vaistinį preparatą, atitinkanti vaistinio preparato charakteristikų santrauką:

 • vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma;
 • vaistinės medžiagos bendriniais pavadinimais, jų kiekis vienoje dozuotėje;
 • terapinės indikacijos;
 • vartojimo būdas ir dozavimas;
 • kontraindikacijos;
 • specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės;
 • sąveika su kitais vaistiniais preparatais;
 • šalutinis poveikis;
 • vaistinio preparato registruotojo bei jo atstovo (jei toks yra) pavadinimai;
 • vaistinio preparato kiekis pakuotėje (dozuotėmis, masės ar kitokiais vienetais);
 • vaistinio preparato klasifikavimo grupė (receptinis ar nereceptinis vaistinis preparatas);
 • nuoroda „▼ Vykdoma papildoma vaistinio preparato stebėsena“ (jei reklamuojamas vaistinis preparatas yra įtrauktas į Papildomai stebimų vaistinių preparatų sąrašą);
 • nuoroda „Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt“;
 • nuoroda „Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu (jei reklamuojamas tradicinis augalinis vaistinis preparatas).
 • į reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką, skelbiamą Tarnybos interneto svetainėje ir (ar) Europos vaistų agentūros svetainėje (jei reklama skleidžiama interneto svetainėje, įrašytoje į Interneto svetainių sąrašą);
 • reklamos teksto parengimo data.
   

IV. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų turinčių vaistinių preparatų reklama specialistams ir farmacinės informacijos apie šiuos vaistinius preparatus skleidimas

 

21. Ar galima reklamuoti  narkotinių ir psichotropinių medžiagų turinčius vaistinius preparatus specialistams? Kuo vadovautis, skleidžiant  farmacinę informaciją apie šiuos vaistinius preparatus?

 

Kadangi Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įstatymas yra specialusis teisės aktas Farmacijos įstatymo atžvilgiu, Farmacijos įstatymas informacijos apie vaistinius preparatus, turinčius narkotinių ir psichotropinių medžiagų, teikimui taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis nustato narkotinių ir psichotropinių medžiagų (t. y. vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų) reklamos draudimą. Farmacinę informaciją apie šiuos vaistinius preparatus galima skleisti vadovaujantis Farmacijos įstatymo 48 straipsnio nuostatomis

 

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, kad į Tarnybos kompetenciją neįeina įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų aiškinimas, todėl šiose rekomendacijose pateikiama tik Tarnybos specialistų nuomonė.

  

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-30 14:27:35

Atnaujinimo data: 2023-09-09