Vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL 2013 L 354, p. 132) 56(a) straipsniu, taip pat šią nuostatą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeliančiu 2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2233 61 straipsniu, nuo 2016 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms yra numatyta pareiga informuoti visas kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas apie asmenį, kurio galimybes Lietuvos Respublikoje užsiimti atitinkamomis profesinėmis veiklomis Lietuvos Respublikos institucijos ar teismai apribojo arba visiškai ar iš dalies uždraudė (net jei tai būtų laikinai).
  
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra paskirta kompetentinga institucija, atsakinga už jos kompetencijai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Tarnyba privalo informuoti apie vaistininkus ir vaistininko padėjėjus (farmakotechnikus)kurių galimybes Lietuvos Respublikoje užsiimti atitinkamomis profesinėmis veiklomis Lietuvos Respublikos institucijos ar teismai apribojo arba visiškai ar iš dalies uždraudė.
 
Apie aukščiau išvardytus specialistus Tarnyba informuoja kitas Europos Sąjungos valstybes nares per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
  
Nustojus galioti atitinkamos veiklos draudimui, Tarnyba per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą apie tai nedelsdama informuoja visų valstybių narių kompetentingas institucijas ir nurodo veiklos draudimo ar apribojimo galiojimo pabaigos datą.
  
Asmenys, kurių galimybes Lietuvos Respublikoje užsiimti atitinkamomis profesinėmis veiklomis Lietuvos Respublikos institucijos ar teismai apribojo arba visiškai ar iš dalies uždraudė (net jei tai būtų laikinai), gali inicijuoti procesą dėl neteisingo įspėjimo apskundimo, apie tai Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 61 straipsnio 11 dalimi, juos informuos siųsdama įspėjimus.


 

Atnaujinimo data: 2023-10-25