Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė pagrindinis

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai – tai tarptautiniu mastu bei Lietuvos Respublikoje kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai, sudaryti remiantis tarptautinių susitarimų reikalavimais – 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija  ir 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencija

Medžiagos klasifikuojamos pagal jų žalingą poveikį žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama, ir jų panaudojimą medicinos tikslams. Sąrašais apibūdinamas medžiagoms taikomas kontrolės lygis.

Lietuvos Respublikoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo"   

1.1.   I sąrašas

Tai narkotinės ir psichotropinės medžiagos (taip pat augalai), sukeliančios žalingus padarinius žmogaus sveikatai, jeigu jomis piktnaudžiaujama. Lietuvos Respublikoje šios medžiagos uždraustos vartoti sveikatos priežiūros tikslams.

Aktualios redakcijos I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

1.2.   II sąrašas

Tai narkotinės ir psichotropinės medžiagos (taip pat augalai), kurios yra labai pavojingos žmogaus sveikatai, jeigu jomis piktnaudžiaujama. Lietuvos Respublikoje jos leidžiamos vartoti sveikatos priežiūros tikslams laikantis nustatytų reikalavimų.

Aktualios redakcijos II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

1.3.   III sąrašas

Tai psichotropinės medžiagos (taip pat augalai), kurios yra pavojingos žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama. Lietuvos Respublikoje jos leidžiamos vartoti sveikatos priežiūros tikslams laikantis nustatytų reikalavimų.

Aktualios redakcijos III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.


1.4. IV sąrašas 

Tai narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai.

Aktualios redakcijos IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.   

2. Licencijos veiklai su narkotinėmis ir (arba) psichotropinėmis medžiagomis

Juridiniai asmenys, ketinantys gaminti, importuoti / įvežti, eksportuoti / išvežti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra į III ar III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktų medžiagų, ar užsiimti tokių vaistinių preparatų didmenine ar mažmenine prekyba, privalo turėti papildomą licenciją veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.

3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų importas / įvežimas ir eksportas / išvežimas

3.1. Importo/eksporto leidimai

Tiek importuojant (eksportuojant) iš trečiųjų šalių (į trečiąsias šalis), tiek įvežant (išvežant) iš Europos Bendrijos šalių (į Europos Bendrijos šalis) vaistinius preparatus (vaistines medžiagas), kurių sudėtyje yra į I, II ar III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktų medžiagų, reikia importo (eksporto) leidimų.

Leidimai išduodami tik juridiniams asmenims, turintiems licencijas  užsiimti narkotinių ir (arba) psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu. Kiekvienai atskirai importo (eksporto) ar įvežimo (išvežimo) operacijai būtinas atskiras importo (eksporto) leidimas.

Leidimus išduoda Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) (Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius; tel. (8 5) 263 9264, faks. (8 5) 263 9265 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1015 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo“. 

Leidimai veterinarinių vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, importui (įvežimui) bei eksportui (išvežimui) taip pat išduodami VVKT.

Atsiimdama leidimą įmonė pristato kvito kopiją apie sumokėtą valstybės rinkliavos mokestį už leidimo išdavimą. Valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą dydis 50 eurų yra nustatytias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 692 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank AB bankas, mokesčio kodas 5750.

3.2. Pranešimai apie importą (įvežimą) bei eksportą (išvežimą)

Juridiniai asmenys, vykdantys bet kokias narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo (įvežimo) ar eksporto (išvežimo) operacijas, gavę krovinį, privalo per 5 darbo dienas pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiuos dokumentus:

- pranešimą apie įvykdytą importo (įvežimo) ar eksporto (išvežimo) operaciją nurodant gautą (išvežtą) kiekį ir gavimo (išvežimo) datą (rekomenduojama pranešimo forma);

- su prekėmis atsiųstos (siunčiamos) sąskaitos faktūros ar deklaracijos kopiją.

3.3. Ataskaitos apie importą (įvežimą) bei eksportą (išvežimą)

Duomenis apie narkotinių ir psichotropinių vaistų importą ir eksportą įmonės turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos:

-         ketvirtines ataskaitas - pasibaigus ketvirčiui – iki kito mėnesio 15 dienos;

-         metines ataskaitas – iki vasario 1 dienos.

Rekomenduojama ataskaitos forma.

4. Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra į I, II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įrašytų medžiagų, tiekimą, įsigijimą bei pardavimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu;

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ nustatytos taisyklės ir  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-750 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta tvarka.

5. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų suvartojimo ataskaitos

Ataskaitos teikiamos apie vaistų, kurių sudėtyje yra į I ir II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktų medžiagų (t.y. narkotinių vaistų), apyvartą (įsigijimą ir pardavimą / išdavimą) vadovaujantis 2011 m. spalio  18 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau VVKT) viršininko įsakymu Nr. 1A-1019 patvirtinta tvarka.

Ataskaitas turi teikti:

 • juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys licenciją gaminti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų ir II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas (ataskaitos forma).

 • juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys licenciją verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų ir II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu, eksportu (ataskaitos forma).

 • vaistinės, turinčios licenciją verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų ir II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba (ataskaitos forma).

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių narkotinius vaistus, vaistinės (ataskaitos forma).

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos, naudojančios narkotinius vaistus (ataskaitos forma).

Atkreipiame dėmesį, kad vaistai būtų nurodyti ne ampulėmis, ne tabletėmis, bet pakuotėmis (dėžutėmis). Nepilnas pakuotes rodyti skaičiumi po kablelio (gaunamu turimas ampules ar tabletes padalijus iš pilnos pakuotės ampulių ar tablečių skaičiaus).

6. Narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų vežimas per Lietuvos Respublikos sieną

Gyventojai, veždamiesi narkotinius ar psichotropinius vaistus per Lietuvos Respublikos sieną (tiek išvykdami, tiek atvykdami) turi laikytis šių taisyklių:

 • narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams;

 • vykstant į Šengeno valstybę kartu su vaistais būtina turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą*, o vykstant ne į Šengeno valstybę – vežamų vaistų receptų kopijas (šių receptų kopijų Sveikatos apsaugos ministerijoje tvirtinti nereikia);

 • turėti tik keliaujančio asmens vardu išrašytą pažymą arba receptą (recepto kopiją);

 • nesivežti daugiau vaistų, negu nurodyta pažymoje arba recepte (jo kopijoje);

 • vykstant į Šengeno valstybę narkotinių** vaistų vežtis galima ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, o vykstant ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui;

 • psichotropinių*** vaistų vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

 • vaistus laikyti originaliose pakuotėse (tokiose, kokiose vaistai pirkti vaistinėje).

Jeigu vaistų reikia ilgesniam gydymo kursui, siūlome kartu su savimi vežtis atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą ir skiriamą gydymą, kad būtų galima kreiptis į užsienio šalies gydytojus, kurie išrašys reikalingų vaistų.

Narkotinių ir psichotropinių vaistų vežimasis yra kontroliuojamas visose šalyse, tačiau vienodų tarptautinių kontrolės taisyklių nustatyta nėra. Kad nekiltų problemų dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų įsivežimo asmeninėms reikmėms į kitą šalį, siūlome dėl šiems vaistams taikomų įsivežimo reikalavimų kreiptis į atitinkamos šalies atstovybę.

* Pažymos išdavimo tvarka ir pažymos forma patvirtinta 2007 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-138 „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

** Narkotiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: buprenorfino, fentanilio, metadono, morfino, petidino, tramadolio. Visą vaistinių medžiagų, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 15 dienų (į Šengeno šalis – 30 dienų) laikotarpiui, galite rasti čia: II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas (ne visų pateiktame sąraše esančių medžiagų turintys vaistai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jie gali būti registruoti kitose šalyse; kitų šalių gyventojai, atvykstantys į Lietuvą, gali jų atsivežti, laikydamiesi anksčiau išvardintų reikalavimų).

*** Psichotropiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, pentazocino, temazepamo, tetrazepamo, triazolamo, zolpidemo. Visą vaistinių medžiagų, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, galite rasti čia: III psichotropinių medžiagų sąrašas (ne visų pateiktame sąraše esančių medžiagų turintys vaistai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jie gali būti registruoti kitose šalyse; kitų šalių gyventojai, atvykstantys į Lietuvą, gali jų atsivežti, laikydamiesi anksčiau išvardintų reikalavimų).

Kilus neaiškumų, informacijos dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais telefonais: 8-672-97016 ir 8-620-78646.

 

Atnaujinimo data: 2023-11-07