Paslaugos

Administracinės paslaugos

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio apibūdinimą VVKT prie SAM teikiamos viešosios paslaugos yra Administracinės paslaugos.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas pagal grupes. Simboliu "(e)" pažymėtos paslaugos teikiamos ir elektroniniu būdu VAPRIS portale.

Elektroninių paslaugų teikimo taisyklės.

Tarnybos teikiamos paslaugos teikiamos elektroniniu būdu. Kontaktiniu būdu tik priimami (jeigu nėra galimybės pateikti kitomis priemonėmis) ir išduodami Tarnybos parengti popieriniai dokumentai. Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingus asmenis, nurodytus atitinkamos paslaugos apraše. 
 
1. Vaistinių preparatų tiekimas rinkai
1.1. Vaistinio preparato registracija/registracijos pažymėjimo sąlygų papildymas išduodant registracijos pažymėjimą (PAS2011)
1.2. Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo tvirtinimas (PAS2014)
1.3. Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimas (PAS2018)
1.4. Vaistinio preparato perregistravimas išduodant registracijos pažymėjimą (PAS2012)
1.5. Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimas kitam asmeniui (PAS2019)
1.6. Vaistinio preparato klasifikacijos keitimo tvirtinimas (PAS2020)
1.7. Lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato registravimas/leidimo sąlygų papildymas išduodant lygiagretaus importo leidimą (PAS2021) 
1.8. Vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimo tvirtinimas (PAS2024)
1.9. Vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo galiojimo sustabdymas (PAS2025)
1.10. Vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo galiojimo panaikinimas (PAS2026)
1.11. Vaistinio preparato sertifikato išdavimas (PAS2099)   
1.12. Poregistracinio vaistinio preparato saugumo tyrimo protokolo įvertinimas (PAS5609)    
 
2. Farmacinės veiklos licencijavimas
2.1. Gamybos licencijos išdavimas ir (ar) papildymas (PAS2027) (e) 
2.2. Didmeninio platinimo licencijos išdavimas ir (ar) papildymas (PAS2030) (e) 
2.3. Vaistinės veiklos licencijos išdavimas ir (ar) papildymas (PAS2033) (e)
2.4. Farmacinės veiklos licencijų patikslinimas (PAS32014) (e)
2.5. Farmacinės veiklos licencijų keitimas ir (ar) minėtų licencijų informacijos ir (ar) duomenų keitimas (PAS2036) (e)
2.6. Farmacinės veiklos licencijų galiojimo sustabdymas (PAS2037) (e)
2.7. Farmacinės veiklos licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimas (PAS2038) (e)
2.8. Farmacinės veiklos licencijų galiojimo panaikinimas (PAS2039) (e)
2.9. Numerio vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) spaudui suteikimas (PAS2047) (e)
2.10. Vaistininko praktikos licencijos išdavimas (PAS2040) (e)
2.11. Vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimas (PAS2042) (e)
2.12. Vaistininko praktikos licencijos galiojimo panaikinimas (PAS2043) (e)
2.13. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą (PAS2044) (e)
2.14. Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo duomenų patikslinimas (PAS2045) (e)
2.15. Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) išbraukimas iš Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo (PAS2046) (e)
2.16. Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų įrašymas į Lietuvos Respublikoje registruotų Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą (PAS30914)
2.17. Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų išbraukimas iš Lietuvos Respublikoje registruotų Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašo (PAS32010)
2.18. Vaistinių preparatų prekybos tarpininkų įrašymas į Lietuvos Respublikos registruotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkų sąrašą (PAS32011)
2.19. Vaistinių preparatų prekybos tarpininkų išbraukimas iš Lietuvos Respublikos registruotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkų sąrašo (PAS32012) 
2.20. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės ir jos veiklos vietos (vietų) įrašymas į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą, Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo papildymas.
2.21.Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės teisės parduoti vaistinius preparatus visose Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše nurodytose veiklos vietose ir konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) sustabdymas neišbraukiant jos iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo.
2.22.Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės teisės parduoti vaistinius preparatus visose Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše nurodytose veiklos vietose ir konkrečioje (konkrečiose) veiklos vietoje (vietose) sustabdymo panaikinimas.
2.23.Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės ir (ar) konkrečios (konkrečių) jos veiklos vietos (vietų) išbraukimas iš Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašo. 

3. Farmacinės veiklos kontrolė
3.1. Geros gamybos praktikos pažymėjime nurodytų duomenų tikslinimas (PAS2050)
3.2. Geros platinimo praktikos pažymėjime nurodytų duomenų patikslinimas (PAS2051)
3.3. Europos Bendrijos / Europos ekonominės erdvės valstybės oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimo pažymėjimo išdavimas (PAS32138)
3.4. Tyrimų protokolo išdavimas (PAS32139)
3.5. Pakuotės ženklinimo ir (arba) pakuotės lapelio įvertinimo protokolo išdavimas (PAS32140)
  
4. Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai
4.1. Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimas (PAS6347)
4.2. Pritarimas esminėms klinikinio tyrimo paraiškos ar tyrimo protokolo pataisoms (PAS5309)
4.3. Pritarimo geros klinikinės praktikos mokymui rašto rengimas (PAS2059)
  
5. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolė
5.1. Licencijos gaminti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų  narkotines ir psichotropines medžiagas išdavimas (PAS2060) (e) 
5.2. Licencijų gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas išdavimas (PAS2061) (e) 
5.3. Licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimas (PAS2062) (e)  
5.4. Licencijų verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimas (PAS2063) (e) 
5.5. Licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimas(PAS2064) (e)
5.6. Licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimas (PAS2065) (e)
5.7. Licencijos verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, patikslinimas (PAS2066) (e)
5.8. Licencijos verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, pakeitimas (PAS2075) (e)
5.9. Licencijos verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, galiojimo sustabdymas (PAS2067) (e)
5.10. Licencijos verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, galiojimo sustabdymo panaikinimas (PAS2068) (e)
5.11. Licencijos verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, galiojimo panaikinimas  (PAS2069) (e)
5.12. Narkotinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo leidimo išdavimas ir jo galiojimo laiko pratęsimas (PAS2070) (e)
5.13. Psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo leidimo išdavimas ir jo galiojimo laiko pratęsimas (PAS2071) (e)
5.15. Narkotinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimo išdavimas (PAS2073) (e)
5.16. Psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimo išdavimas (PAS2074) (e)  
5.17. Leidimų eksportuoti medžiagas, nurodytas 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitoliam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL 2005 L 200, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu  (ES) Nr. 1352/2011 (OL 2011 L 338, p. 31), III priedo 4 punkte, išdavimas (PAS32155)
 
   
6. Vaistinių preparatų reklamos kontrolė
6.1. Vaistinio preparato reklamos ekspertizės atlikimas (PAS3193)
6.2. Paraiškos įrašyti leidinį į Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą įvertinimas (PAS30391)
6.3 Paraiškos įrašyti interneto svetainę į Interneto svetainių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą įvertinimas (PAS30390)
 
7. Informacijos teikimas
7.1. Vaistinių preparatų bylų kopijų pateikimas (PASA00919)

8. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas
8.1. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas, norint dirbti pagal vaistininko arba vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją.

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLĖS

Tarnyba priima dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip.

Prašome anonimiškai įvertinti VVKT teikiamų paslaugų kokybę! 


  

Atnaujinimo data: 2024-02-26