Apie individualioms reikmėms vežamus per Lietuvos Respublikos sieną ir gaunamus paštu vaistus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtintos vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvą ir išvežimo iš jos, gavimo ar siuntimo paštu individualioms reikmėms taisyklės.

Fizinis asmuo individualioms reikmėms iš trečiųjų šalių gali įvežti ne didesnį vaistinių preparatų kiekį, nei nurodyta pažymoje, patvirtinančioje vaistinių preparatų paskyrimą ir gydymui reikalingą vaistinio preparato kiekį (toliau – gydytojo pažyma), tačiau ne ilgesniam nei 6 mėnesių gydymo kursui, pažymos galiojimo laikotarpiu. Jei fizinis asmuo neturi gydytojo pažymos, jis individualioms reikmėms gali iš trečiųjų šalių įvežti šį vaistinių preparatų, išskyrus vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra dopingo medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų sąrašą, kiekį: ne daugiau kaip 10 vaistinių preparatų pakuočių vienu kartu. Nurodytą kiekį galima vežti tik vieną kartą per kalendorinį mėnesį; ne daugiau kaip 40 vaistinių preparatų pakuočių per kalendorinį mėnesį, įvežant ne daugiau kaip po 10 vaistinių preparatų pakuočių vienu kartu, jei fizinis asmuo dėl savo darbo vietos ar darbo pobūdžio, ugdymo ar studijų vietos ar kitų aplinkybių turi daugiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį vykti į trečiąją šalį. Šiuo atveju fizinis asmuo turi pateikti muitinei įrodymus, kad dėl savo darbo vietos ar darbo pobūdžio, ugdymo ar studijų vietos ar kitų aplinkybių turi daugiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį vykti į trečiąją šalį: darbo sutartį, darbo pažymėjimą, kelionės dokumentus, besimokančio asmens statusą įrodantį dokumentą (mokinio (studento) pažymėjimą) ir pan.

Fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje individualioms reikmėms iš trečiųjų šalių gali gauti paštu ne daugiau kaip 10 vaistinių preparatų, išskyrus dopingo medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų sąrašą,  pakuočių vienu kartu. Nurodytą kiekį galima gauti tik vieną kartą per kalendorinį mėnesį arba, kai gydymui reikalingas didesnis nei šiame punkte nurodytas vaistinių preparatų kiekis, – ne didesnį nei gydytojo pažymoje nurodytą vaistinių preparatų kiekį jos galiojimo laikotarpiu. Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra dopingo medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų sąrašą, galima gauti paštu ne didesnį kiekį nei nurodyta gydytojo pažymoje.

Fizinis asmuo, įveždamas ar gaudamas paštu iš trečiųjų šalių didesnį vaistinių preparatų kiekį nei nurodyta aukščiau, privalo pateikti gydytojo pažymą ar jos kopiją, ar elektroninės gydytojo pažymos nuorašą Lietuvos Respublikos muitinės tarnybos pareigūnams ar kitiems įgaliotiems asmenims pareikalavus.

Gydytojo pažyma turi būti išrašyta asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba pacientą gydantis gydytojas, originaliame blanke ir pasirašyta pacientą gydančio gydytojo ir gydytojo pažymą išdavusio specialisto. Gydytojo pažymoje turi būti nurodyta: asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas; paciento vardas (-ai), pavardė (-ės); paciento asmens kodas ar paciento tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir serija (jei ji yra); pacientą gydančio gydytojo ir gydytojo pažymą išdavusio specialisto vardas (-ai), pavardė (-ės); paciento gydymui reikalingo (-ų) vaistinio (-ų) preparato (-ų) pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, dozuočių skaičius arba, jei nėra galimybių nurodyti dozuočių skaičiaus, pakuotės dydis ir pakuočių skaičius, vartojimo trukmė ir dažnumas; gydytojo pažymos išdavimo data; gydytojo pažymos galiojimo laikas, kuris negali būti trumpesnis nei kelionės laikas ir ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo jos išrašymo dienos.

Fizinis asmuo iš Europos Sąjungos valstybių narių gali įvežti ar gauti paštu individualioms reikmėms skirtą vaistinių preparatų kiekį. Jei dėl įvežamų ar siunčiamų paštu vaistinių preparatų kiekio kyla abejonių, ar įvežami arba gaunami paštu vaistiniai preparatai skirti individualioms reikmėms, fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos pareigūnui, tiriančiam Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 62 ir 214 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus, pareikalavus, turi pateikti tai įrodančius dokumentus (receptą, kuriame nurodytas vaistinių preparatų kiekis, ar jo kopiją arba gydytojo pažymą ar jos kopiją, arba elektroninės gydytojo pažymos ar elektroninio recepto nuorašą).

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra dopingo medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų sąrašą, individualioms reikmėms iš Europos Sąjungos valstybių narių galima įvežti ar gauti paštu ne didesnį kiekį, nei nurodyta recepte ar gydytojo pažymoje.

Fizinis asmuo į kitą valstybę individualioms reikmėms gali išvežti ir siųsti paštu valstybės, į kurią išvežami ar siunčiami paštu vaistiniai preparatai, nustatytą vaistinių preparatų kiekį jos nustatyta tvarka.

Šios taisyklės netaikomos narkotinių ir psichotropinių medžiagų turintiems vaistiniams preparatams. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, įvežami, išvežami, gaunami ar siunčiami paštu Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-14 14:10:24

Atnaujinimo data: 2023-09-02