Prašymų ir skundų pateikimas ir nagrinėjimas Tarnyboje

Skundų ir prašymų Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) nagrinėjimą reglamentuoja:

  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (toliau – VAĮ);
  • Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Skundas – asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame tas asmuo nurodo, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašo juos apginti (VAĮ 2 straipsnio 12 dalis).

Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, prašant atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus. (VAĮ 2 straipsnio 10 dalis).

VAĮ ir Taisyklėse yra įtvirtinti prašymo ar skundo formos ir turinio reikalavimai:

Taisyklių 23 punkte nustatyta, jog prašyme ar skunde turi būti:

23.1. fizinio asmens vardas, pavardė ir (ar) kita įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose nustatyta informacija, būtina siekiant asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą, išskyrus Taisyklių 18 punkte nurodytą atvejį;

23.2. Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu;

23.3. kontaktinė informacija ryšiui su asmeniu palaikyti – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai.

Taisyklių 24 punkte įtvirtinta, jog prašymas ir skundas raštu turi būti:

24.1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka (pateikti prašymo ar skundo vertimo į valstybinę kalbą nereikalaujama Taisyklių 25 ir 26 punktuose nurodytais atvejais);

24.2. parašytas įskaitomai;

24.3. konkretus ir suprantamas;

24.4. parašytas taip, kad jo turinys ar forma nepažeistų etiketo ir geros moralės normų;

24.5. pasirašytas prašymą pateikusio asmens arba jo atstovo. Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

Kai pateiktas prašymas ar skundas neatitinka nustatytų formos ir turinio reikalavimų, vadovaujantis VAĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais, gali būti nenagrinėjamas, jeigu:

1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;

2) jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti;

3) paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;

4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas;

5) nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;

6) prašymas ar skundas viešojo administravimo subjektui pateiktas ne pagal kompetenciją.

Skundas Tarnybai gali būti pateiktas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

  • adresu - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Studentų g. 45A, Vilnius;
  • faksu: +370 5 263 9265;
  • el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
  • arba pristatykite į 35 kabinetą aukščiau nurodytu adresu.

Jūsų patogumui yra parengta skundo pateikimo forma, kurią galite atsisiųsti, užpildyti ir pateikti Tarnybai aukščiau nurodytu būdu, prašymai pateikiami laisva forma.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo Tarnyboje gavimo dienos asmeniui, pateikusiam prašymą ar skundą, išsiunčiama pažyma patvirtinanti prašymo ar skundo priėmimo faktą.

Pabrėžtina, kad Taisyklių 40 punkte įtvirtinta, jog prašymas ar skundas, pateiktas raštu nesilaikant Taisyklių 23 ir (ar) 24 punktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos naudojant asmens prašyme ar skunde nurodytą kontaktinę informaciją grąžinamas (arba, jei dokumentai elektroniniai, pateikiama toliau išdėstyta informacija) asmeniui, pateikusiam prašymą ar skundą, nurodant tokio prašymo ar skundo grąžinimo priežastis, siūlant ištaisyti nustatytus trūkumus ir nustatant terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, trūkumams ištaisyti, jei institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Kai per institucijos nustatytą terminą asmuo nepateikia institucijai pagal Taisyklių 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus įforminto prašymo ar skundo, toks prašymas ar skundas laikomas nepaduotu.

VAĮ 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Vadovaujantis VAĮ 11 straipsnio 4 dalimi, jeigu prašymas ar skundas paliekamas nenagrinėtinu, nes neatitinka nustatytų formos ir turinio reikalavimų, toks atsakymas turi būti pateiktas asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo prašymo ar skundo gavimo dienos, paaiškinant prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis. Toks Tarnybos pateiktas atsakymas, pasikeitus atsakyme nurodytoms aplinkybėms, neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į instituciją.

Atsakymas skundo pateikėjui teikiamas valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas, arba tokiu, kuris buvo nurodytas skunde.

Tarnybos atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAĮ 14 straipsnis, Taisyklių 47 punktas).

  Skundų pateikimo forma.

Atnaujinimo data: 2023-09-09