Einamųjų metų užduotys

Tarnybos viršininko 2023 metų užduotys

1. Įgyvendinti NextGenerationEU finansuojamo Investicinio projekto „Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas“ veiklas.

2. Ekstemporalių vaistinių preparatų vertinimo proceso kūrimo ir prisidėjimo prie teisinio reglamentavimo veiksmai:

a) Pateikti ne mažiau kaip tris siūlymus dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.

b) Parengti ne mažiau kaip vieną metodinių dokumentų VVKT paketą.

3. Sudaryti VVKT duomenų atvėrimo planą.

4. Įgyvendinti VVKT infrastruktūros perkėlimo paskutinį etapą, VVKT laboratoriją perkeliant į Studentų g. 45 a patalpas.

5. Pateikti siūlymus dėl vaistinių preparatų buvimo rinkoje stebėjimo sistemos tobulinimo.

 

Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėjo 2023  metų užduotys

1. Organizuoti, pasiruošti ir atstovauti VVKT (kartu su VVKT vedėjais) tarptautiniam BEMA audite.

2. Tarnybos veiklos strategijos ruošimo inicijavimas, organizavimas, rengimo koordinavimas, viešinimas, pateikimas tvirtinti.

3. Palaikyti ir tobulinti integruotą vadybos sistemą pagal kompetenciją bei diegti LEAN metodus bei modulius:

a) Organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti ruošiantis bei atliekant Tarnybos Integruotos vadybos sistemos auditus.

b) Koordinuoti neatitikčių šalinimą ir gerinimo veiksmų įgyvendinimą.

c) Peržiūrėti ir atnaujinti Tarnybos 2020 – 2024 metų vidaus auditų planą.

d) Teikti tvirtinti suderintą metinę vidaus auditų programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą.

e) Atlikti klientų aptarnavimo Tarnyboje kokybės vertinimą ir pateikti siūlymus dėl apklausų ir kitų vertinimo įrankių sisteminio taikymo praktikoje.

f) Koordinuojant LEAN modulių bei metodų diegimą Tarnyboje užtikrinti informacijos skyriaus vedėjams ir darbuotojams apie LEAN veiklas sklaidą (pvz. ASAICHI, KAIZEN etc.). Bendradarbiaujant su LEAN koordinatoriumi, integruoti LEAN principus (pagal poreikį) iki projekto pabaigos bei užtikrinti įgyvendintų veiklų stebėseną bei atsiskaitymą pagal sutartį. Dalyvauti peržiūrint skyrių veiklos rodiklius ASAICHI susirinkimams. Dalyvauti tobulinant KAIZEN mechanizmą. Koordinuoti LEAN procesų Tarnyboje parengimą, parengti skyriaus LEAN procesus.

4. Parengti einamųjų metų Tarnybos ūkio subjektų veiklos priežiūros gerinimo veiksmų planą, vėliau esant poreikiui jį tikslinti atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskelbtus švieslentės rezultatus, ir dalyvauti jo įgyvendinime pagal kompetenciją.

5. Organizuoti Tarnybos Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje įgyvendinimo 2023-2025 metais priemonių plano įgyvendinimą.

 

Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys  

1. Stiprinti Sveikatos technologijų vertinimo sistemą, tobulinant teisinį reglamentavimą.

2. Stiprinti Sveikatos technologijų vertinimo sistemą, tobulinant vertinimo procesą VVKT.

3. Tobulinti Sveikatos technologijų vertinimo procesą, optimizuojant darbo apimtį ir efektyvinant vertinimo procesą (sukurti sveikatos technologijų vertinimo protokolą paraiškoms, kuriose teikiama kaštų mažinimo analizė (ne mažiau kaip 1).

4. Pagal kompetenciją įgyvendinti Europos Komisijos techninės paramos projektą "Improvement of scientific capacities to increase the availability of innovative medicinal products".

5. Pagal kompetenciją organizuoti VVKT ir Lenkijos Medicinos technologijų vertinimo ir tarifikacijos agentūros susitarimo įgyvendinimą.

 

Rinkos priežiūros skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys  

1. Pagal skyriaus kompetenciją pateikti informaciją į JAP ir BEMA auditų klausimynus.

2. Pagal atnaujintą Bendrijos inspektavimo ir pasikeitimo informacija procedūrų sąvadą papildyti 6/P-05 Pranešimų apie įtariamus vaistų kokybės defektus valdymo procedūrą.

3. Pateikti siūlymus dėl reikalavimų ekstemporalių vaistinių preparatų gamybai / paruošimui ir kokybės kontrolei vaistinėse.

4. Atlikti tikslinius didmeninio platinimo licencijos turėtojų patikrinimus dėl vaistų tiekimo užtikrinimo.

 

Vaistų registracijos skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys 

1. Užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte „Prisitaikymas prie BREXIT” numatytų rodiklių įgyvendinimą.

2. Siekiant didinti vaistų prieinamumą Lietuvos Respublikos gyventojams skatinti vaistinių preparatų registraciją Lietuvoje, aktyviau viešinant Supaprastintos registracijos procedūros galimybes.

3. Pagal kompetenciją prisidėti prie Ekstemporaliųjų vaistinių prepratų aprašų vertinimo sistemos kūrimo.

4. Stiprinti bendradarbiavimą su Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų skyriumi ir Vaistų kontrolės laboratorija.

a) Pradėti rengti kokybės ekspertų rizikos vertinimą, parengti paraiškų, kuriose Lietuva dalyvauja referentinės valstybės vaidmenyje, vertinimo protokolo šablono papildymą.

b) Teikiant būtiną informaciją apie klinikinį tyrimą, kuri yra reikalinga vertinant tiriamųjų vaistinių preparatų saugumo informaciją – parengti proceso aprašymą.

 

Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys  

1. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Profesinių kompetencijų vertinimo platformos kūrimą.

2. Dalyvauti testuojant VAPRIS sistemoje esančias farmacinės veiklos licencijavimo viešąsias elektronines paslaugas, teikti pastabas ir siūlymus dėl efektyvesnio procesų valdymo bei naujų teisinių reikalavimų įgyvendinimo. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant projekto „Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas“ veiklas.

3. Siekiant užtikrinti Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus tvarkomų juridinių asmenų farmacinės veiklos dokumentų perkėlimą į elektroninę erdvę, sutvarkyti suskaitmenintas bylas.

4. Siekiant užtikrinti Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus tvarkomų dokumentų apskaitą, parengti fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos dokumentų bylas, kurių galiojimas panaikintas 2018 m., ir perduoti jas utilizavimui.

5. Pagal kompetenciją teikti siūlymus ir įgyvendinti Tarnybos ūkio subjektų priežiūros sritį.

 

 

Vaistų kontrolės laboratorijos vedėjo 2023 metų užduotys 

1. Vykdyti LR SAM 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 Dėl vardinių vaistinių preparatų isigijimo taisyklių patvirtinimo" III-1 skyriaus "Specialieji neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų tiekimo reikalavimai" 22-4 22-5 punktų nuostatas.

2. LR SAM 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 "Dėl geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo" IX skyriaus Ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamyba ir jų išdavimas (pardavimas) 55, 55-1 ir 56 punktų pakeitimai. Parengti ir pateikti pasiūlymai dėl ekstemporaliųjų vaistinių preparatų kokybės kontrolės vykdymo pagal Europos farmakopėjos reikalavimus.

3. Vykdyti VVKT 2022 m. rugsėjo 28 d. viršininko įsakymo Nr. (1.4E)1A-1132 "Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vidaus procesų aprašų parengimo" 2.2 punkto nuostatas.


4. Supažindinti Tarnybos Rinkos priežiūros skyriaus darbuotojus su EDQM falsifikuotų vaistinių preparatų duomenų baze Know-X Database ir suteikti vartotojo teises skaitymui.

5. Užtikrinti laboratorijos veiklos organizavimą persikraustant į Studentų g. 45 a.

 

Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys  

1. Užtikrinti vaistinių preparatų registruotojų farmakologinio budrumo veiklos patikrinimų proceso atitiktį Farmacijos įstatymo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-1816 patvirtinto Vaistinių preparatų registruotojų farmakologinio budrumo veiklos patikrinimų tvarkos aprašo nuostatoms:

a) Suformuoti ir įdiegti vaistinių preparatų registruotojų farmakologinio budrumo veiklos patikrinimų planavimo procesą, pagrįstą rizikos vertinimo rezultatais.

b) Peržiūrėti vaistinių preparatų registruotojų farmakologinio budrumo veiklos patikrinimų procedūrą, atnaujinti informaciją vaistinių preparatų registruotojams apie reikalavimus farmakologinio budrumo veiklai ir patikrinimų tvarką.

2. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų nuostatomis, užtikrinti sklandų tiriamųjų vaistinių preparatų saugumo informacijos vertinimo procesą:

a) Parengti metinių saugos ataskaitų vertinimo proceso aprašą.

b) Nustatyti Reglamento (ES) Nr. 536/2014 numatytu trejų metų pereinamuoju laikotarpiu Direktyvos 2001/20/EB nustatyta tvarka Lietuvoje vykdomų klinikinių tyrimų saugumo informacijos vertinimų prioritetus.

c) Stiprinant bendradarbiavimą su Vaistų registracijos skyriumi, laiku teikti informaciją apie nustatytas vaistinių preparatų saugumo problemas atliekant klinikinius tyrimus.

3. Pagal kompetenciją dalyvauti ĮNR pranešimų formų atnaujinimo ir registro sukūrimo VAPRIS sistemoje procesuose ir rizikos mažinimo priemonių (mokomųjų medžiagų, laiškų gydytojams) integravimo veiklose į ESPBI IS e-recepto sistemą.

4. Stiprinti apsinuodijimų prevencijos ir informacijos valdymo procesus.

5. Parengti 5 metų laikotarpio apsinuodijimų vaistiniais preparatais analizę.

 

Vaistų stebėsenos ir informacijos skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys

1. Prisidėti prie vaistinių preparatų prieinamumo didinimo.

2. Didinti informacijos apie vaistų tiekimo sklaidą specialistams.

3. Prisidėti prie teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių preparatų reklamą, tobulinimo.

4. Dalyvauti ir teikti siūlymus SAM posėdžiuose ir pasitarimuose dėl teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių preparatų reklamą, pakeitimo.

5. Prisidėti prie efektyvesnio vaistinių preparatų tiekimo sutrikimų valdymo.

 

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vedėjo 2023 metų užduotys

1. Optimizuoti / tobulinti dokumentų valdymo procesą.

2. Pasirengti pereiti prie DBSIS koordinavimo.

3. Parengti procesų aprašus.

4. Tarnybos infrastruktūros palaikymui sudaromų sutarčių galiojimo terminų koordinavimas.

 

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto (darbui su personalu) 2023 metų užduotys  

1. Tiesioginio vadovo ir/ar Tarnybos viršininko pavedimu atnaujinti ir/ar parengti aktualių teisės aktų projektus:

a) Atnaujinti Tarnybos viršininko 2009 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 1A-715 "Dėl Tarnybinių komandiruočių organizavimo, išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo už tarnybines komandiruotes Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo".

b) Inicijuoti ir dalyvauti organizuojant Darbo tarybos rinkimus.

c) Sudaryti ir pateikti tvirtinti Tarnybos kvalifikacijos kėlimo planą, pateikti ataskaitą VTD.

d) Peržiūrėti Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimo ir rezultatų fiksavimo sistemą ir pateikti pasiūlymų dėl jos tobulinimo.

e) Parengti Tarnybos personalo politiką (arba atskiromis dalimis - adaptacijos programą, mentorių priskyrimą ir apmokėjimą jiems; darbo apmokėjimo sistemą (atnaujinti dabar galiojančią) apimant darbuotojų motyvavimo priemonių parinkimą ir taikymą).

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais ir gerąja praktika, bei prevencines priemones vertinant darbo aplinką psichosocialinių rizikos veiksnių atžvilgiu, parengti aktualių teisės aktų projektus.

3. Parengti psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politiką Tarnyboje.

4. Peržiūrėti ir atnaujinti personalo valdymo procesus.

5. Aktyviai dalyvauti užpildant laisvas Tarnybos pareigybes:

a) Inicijuoti konkursų į visas laisvas pareigybes skelbimą.

b) Aktyviai skleisti ir platinti informaciją apie paskelbus konkursus (siuntimai skelbimų tikslinėms auditorijoms, pvz. universitetai; tarnybos susitikimų su jais inicijavimas).

 

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto (teisininko) 2023 metų užduotys  

1. Tęsti su Tarnyba susijusių teisės aktų pokyčių stebėjimo ir įgyvendinimo mechanizmo sukūrimo koordinavimą.

2. Parengti Tarnybos nuostatų pakeitimo projektą.

3. Pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos siūlymų dėl ekstemporaliųjų vaistinių preparatų teisinio reglamentavimo rengime.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-11 11:52:11

Atnaujinimo data: 2023-10-17