Kokybės ir informacijos saugumo politika

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KOKYBĖS IR INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA
Vartotojui tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai

TIKSLAI

 • Teikti kokybiškas paslaugas, siekiant abipusiai naudingo bendradarbiavimo su klientais, veiklos partneriais ir tiekėjais, plečiant naujausių informacinių ir ryšio technologijų sprendimų panaudojimą. Analizuoti suinteresuotų šalių ir klientų poreikius ir stengtis patenkinti teisėtus jų lūkesčius.
   
 • Vykdyti ūkio subjektų veiklos su vaistiniais preparatais priežiūrą vadovaujantis moderniais ir rizikos vertinimu pagrįstais principais. Teikti išsamią, savalaikę ir patikimą informaciją apie vaistinius preparatus, jų kontrolės politiką, vaistų prieinamumą sveikatos priežiūros institucijoms, sveikatos priežiūros specialistams ir Lietuvos gyventojams. Skatinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistus bei gyventojus teikti informaciją apie vaistų sukeltas nepageidaujamas reakcijas.
   
 • Aktyviai dalyvauti Europos institucijų, reguliuojančių vaistų politiką, programose, komisijose ir darbo grupėse, diegti ir taikyti pažangiausias idėjas bei principus, šiuolaikinius metodus, mokslo laimėjimus bei technologijas. Užtikrinti tinkamą darbuotojų kvalifikaciją, įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje, siekiant tinkamai įgyvendinti Tarnybos tikslus ir kokybiškai atlikti pavestas funkcijas. Užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Savo veikloje vadovautis nešališkumo, teisingumo ir vienodų reikalavimų taikymo principais. Sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu.
   
 • Tobulinti Tarnybos veiklą, atitinkant LST EN ISO 9001, LST EN ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001 standartų, teisės aktų, sutartinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus ir nuolat gerinti vadybos sistemą.
   
 • Nuosekliai planuoti, įgyvendinti ir tobulinti informacijos saugumo valdymo sistemą, kad būtų užtikrinama apsauga nuo grėsmių, galinčių turėti įtakos Tarnybos vykdomai veiklai ir reputacijai, kad Tarnybai patikėta informacija nebūtų pakeista ar iškraipyta, atskleista tiems, kurie neturi teisės jos žinoti, būtų pasiekiama, tada kai jos reikia.

  Kokybės ir informacijos saugumo politikai įgyvendinti, Tarnyba, atsižvelgdama į kokybės ir informacijos saugumo reikalavimus bei rizikos vertinimo rezultatus, nustato konkrečius uždavinius, nuolat juos peržiūri ir atnaujina.

 

 

Viršininkas                                                                                                                                Gytis Andrulionis

Vaistų kontrolės laboratorijos akreditavimo pažymėjimas ir akredituota sritis, išduota NAB

Vaistų kontrolės laboratorijos aktuali akredituota sritis

Vaistų kontrolės laboratorijos atitikties sertifikatas, išduotas EDQM 

Vaistų kontrolės laboratorijos audituota sritis, išduota EDQM  

Vaistų kontrolės laboratorijos taikomų tyrimų metodų sąrašas (Įsakymas)

LST EN ISO 9001:2015 atitikties sertifikatas        

LST ISO/IEC 27001:2017 atitikties sertifikatas    
 


 

Atnaujinimo data: 2024-02-06