Veiklos, susijusios su I, II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis licencijavimas

Bendrieji veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III sąrašus, licencijavimo reikalavimai

Į I, II  ar III sąrašus įtrauktas medžiagas gaminti, importuoti, eksportuoti, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba turi teisę tik juridiniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka išduotą atitinkamos rūšies licenciją verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, arba licenciją verstis veikla, susijusia su III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis. 

Išduodamos šių veiklos rūšių licencijos: 

1. gaminti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas;
2. verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;
3. verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba;
4. gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas;
5. verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;
6. verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba.  

Juridinis asmuo, norintis gauti nurodytos veiklos rūšies licenciją, turi turėti šios rūšies farmacinės veiklos licenciją, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu: 

a) gamybos licenciją, kai juridinis asmuo nori gauti 1 ar 4 punkte nurodytą licenciją;
b) didmeninio platinimo licenciją, kai juridinis asmuo nori gauti 2 ar 5 punkte nurodytą licenciją;
c) vaistinės veiklos licenciją, kai juridinis asmuo nori gauti 3 ar 6 punkte nurodytą licenciją. 

Licencijas verstis veikla, susijusia su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, arba licencijas verstis veikla, susijusia su III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis išduoda Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo taisyklių ir leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Juridinis asmuo, planuojantis užsiimti farmacine veikla su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, privalo įsirengti patalpas saugiam šių medžiagų laikymui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1429 „Dėl reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo“.
  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustato valstybės rinkliavas ir jų dydžius už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas.

   

už licencijos gaminti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas išdavimas

150 Eur

už licencijos gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas išdavimas

150 Eur

už licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimas

150 Eur

už licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimas

150 Eur

už licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimas

50 Eur

už licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimas

50 Eur

  

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta: 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752)
AB bankui „Swedbank“
Banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 
Įmokos kodas 5748

Atnaujinimo data: 2023-11-07