Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos viršininko
2020 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. (1.4)1A-1235

 

 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek Taisyklėse reglamentuojamų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Tarnybos viršininkas.

II SKYRIUS 

DARBO IR POILSIO LAIKAS, APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), Tarnyboje nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis.

5. Tarnyboje pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą, baigiamas – 17 valandą (dirbama po 8,15 valandos), penktadienį – pradedamas 8 valandą, baigiamas – 15 valandą 45 minutės (dirbama 7 valandas). Pertrauka pailsėti ir pavalgyti visomis darbo dienomis prasideda 12 valandą ir baigiasi 12 valandą 45 minutės. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis šio darbo laiko režimo išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautojo ar darbuotojo motyvuotu prašymu ir pritarus padalinio vadovui, Tarnybos viršininko įsakymu leidžiama dirbti pagal nustatytą individualų darbuotojo darbo grafiką.

6. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdantys tyrimus, vadovaujantis Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Nutarimu, dirba sutrumpintą darbo laiko normą – trisdešimt šešias valandas per savaitę.

7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami darbo vietą tarnybos ar darbo tikslais apie tai informuoja savo tiesioginį vadovą nurodydami išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

8. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys asmeniškai atsako už padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo struktūriniame padalinyje organizavimą, darbo drausmę, sprendimų, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 7 punktu, priėmimą, taip pat už Tarnybos viršininko pavedimų vykdymą.

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

10. Darbo užmokestį už praėjusį mėnesį moka centralizuota apskaitos įstaiga Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras į Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmenines sąskaitas jų pasirinktuose bankuose. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, ne vėliau, kaip einamojo mėnesio 6 darbo dieną ir 13 darbo dieną. Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra pateikęs rašytinį prašymą Tarnybos viršininkui dėl darbo užmokesčio mokėjimo kartą per mėnesį, darbo užmokestis jam sumokamas ne vėliau, kaip einamojo mėnesio 6 darbo dieną. 

III SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

12. Naujai priimtus valstybės tarnautojus ar darbuotojus su Tarnybos struktūra, Tarnybos nuostatais, Tarnybos reglamentu, Taisyklėmis, struktūrinio padalinio nuostatais, pareigybės aprašymu    pasirašytinai supažindina Teisės ir žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas už personalo valdymą. Su pirminėmis darbo vietoje darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis naujai priimtus valstybės tarnautojus ar darbuotojus supažindina asmuo, atsakingas už darbų saugą. Su integruotos vadybos sistemos dokumentais supažindina Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius. Su kitais dokumentais, susijusiais su vykdoma veikla, naujai priimti valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami pradinio mokymo metu, už kuriuos atsakingi padalinių vedėjai.

13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo periodiškai tikrintis sveikatą pagal Tarnybos viršininko patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimų grafiką.

14. Tarnybos patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

15. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų. Esant požymiams įtarti, jog valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbe yra neblaivus ar apsvaigęs arba esant vienam iš požymių – iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai – toks darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo. Tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio darbuotojo nurodymu, nušalintas darbuotojas privalo  ne vėliau kaip per vieną valandą savo lėšomis kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasitikrinti blaivumo būklę.

16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

17. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. Užsirakinti darbo patalpose, kai tai yra būtina dėl asmeninio ar įstaigos turto saugumo arba dėl specifinių darbo sąlygų, leidžiama tuo atveju, jeigu yra įrengtas skambutis arba kitu būdu, kai visą darbo laiką užtikrinamas tinkamas valstybės tarnautojų ir darbuotojų ryšys su piliečiais ir kitais asmenimis.

18. Piliečius ir kitus asmenis į Tarnybos patalpas galima įleisti tik Tarnybos darbo laiko valandomis bei nustatytu dokumentų priėmimo ir išdavimo laiku:

18.1. asmenis, atvykusius į Tarnybą Tarnybos darbo dienos laiku, aptarnauja „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinio funkcijas atliekantys Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus (toliau – AIVS) darbuotojai;

18.2. kai reikia specialisto konsultacijos, kompetentingas Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi būti iškviečiamas pas AIVS darbuotojus  į kabinetą, kuriame aptarnaujami  asmenys;

18.3. kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas dėl objektyvių priežasčių (reikia informacijos iš duomenų bazės, kabinete, kuriame aptarnaujami  asmenys, trūksta vietos ir dėl kitų objektyvių priežasčių) negali asmeniui suteikti išsamios konsultacijos kabinete, kuriame aptarnaujami  asmenys, šis valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali palydėti  asmenį į Tarnybos posėdžių salę ar savo kabinetą, prieš tai AIVS bendrosiose patalpose esančiame Tarnybos svečių registracijos žurnale (toliau – Tarnybos svečių registracijos žurnalas) (Taisyklių 1 priedas) pažymėjęs atvykusio asmens (svečio) vardą, pavardę, įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan., iš kurios atvyko asmuo (svečias), pavadinimą (jei asmuo (svečias) atvyko iš tam tikros įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan.), atvykimo datą, laiką, tikslą, išvykus – išvykimo laiką, pastabas, jei tokių yra, ir atitinkamoje grafoje pasirašyti;

18.4. Tarnybos svečių registracijos žurnalas taip pat pildomas ir Tarnybos archyvo patalpose (Kalvarijų g. 153, Vilnius), Vaistų kontrolės laboratorijoje (Rygos g. 15, Vilnius), Tarnybos patalpose Kaune (Savanorių pr. 220, Kaunas);

18.5. Tarnybos svečius, atvykusius pas Tarnybos viršininką, viršininko pavaduotoją, Tarnybos svečių registracijos žurnale užregistruoja Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus darbuotojai. Pas Tarnybos viršininką ar viršininko pavaduotoją atvykusius svečius palydi svečią užregistravęs Administravimo ir išteklių valdymo skyriausdarbuotojas, o išlydi asmuo, pas kurį svečias buvo atvykęs. 

19. Asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybės vertinimą atlieka Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius organizuodamas anoniminę klientų apklausą elektroniniu būdu bei nagrinėdamas įrašus dokumentų priėmimo atidavimo kabinete esančioje Asmens pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygoje (toliau – Knyga), kurioje   Tarnyboje apsilankę asmenys gali pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo Tarnyboje kokybę, išdėstyti pageidavimus ir siūlymus. Apie Knygos įrašų nagrinėjimo ir anoniminės apklausos analizės rezultatus Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėjas ne rečiau kaip du kartus per metus  informuoja Tarnybos viršininką ir, esant reikalui, teikia jam pasiūlymus  dėl asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybės gerinimo galimybių. 

20. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pagal kompetenciją Tarnyboje organizuojantys posėdžius, susitikimus, renginius ir pan. (toliau šiame punkte – posėdžiai) su privačiais, juridiniais asmenimis Tarnybos kompetencijai priklausančiais klausimais, paskiria posėdžio sekretorių, kuris pasirūpina posėdžiui reikalingais resursais (salė, gaivieji gėrimai, techninės priemonės), parengia posėdžio dalyvių sąrašą (jame posėdžio dalyviai pasirašo) ir protokoluoja visą posėdžio eigą. Posėdžių protokolai, pasirašyti posėdžiui pirmininkavusio (vadovavusio) valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir posėdžio sekretoriaus, registruojami ir kartu su dalyvių sąrašais saugomi Administravimo ir išteklių valdymo skyriuje.

21. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų šeimos narius, artimus giminaičius ir kitus asmenis, atvykusius pas valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmeniniais tikslais, (toliau šiame punkte – asmuo) į Tarnybos patalpas turi įleisti ir iki kabineto palydėti valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pas kurį atvyko asmuo. Šiuo atveju valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pas kurį atvyko asmuo, Tarnybos svečių registracijos žurnale pažymi atvykusio asmens vardą, pavardę, atvykimo datą, laiką, atvykimo tikslo grafoje nurodo „asmeniniais tikslais“, išvykus – išvykimo laiką, pastabas, jei tokių yra, ir atitinkamoje grafoje pasirašo.

22. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pastebėjęs Tarnybos patalpose pašalinius asmenis turi pasidomėti, pas ką jie atvyko ir ar jų atvykimas yra užsiregistruotas. Jei pašaliniai asmenys nėra užregistruoti, valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo juos palydėti iki Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus darbuotojų arba užregistruoti.     

23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine bei biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

24. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi saugiai, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Tarnybos išteklius.

25. Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine bei biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiems tikslams.

26. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis švaraus stalo ir švaraus ekrano politikos:

26.1. darbo vietoje laikyti tik tuos dokumentus, kurie reikalingi atliekant darbo užduotis;

26.2. baigę darbą, nepalikti ant stalo dokumentų ar keičiamų laikmenų su konfidencialia informacija;

26.3. dokumentus ar keičiamas laikmenas su konfidencialia informacija saugoti rakinamuose stalčiuose ar tam skirtose spintose bei seifuose;

26.4. popierinius dokumentus su konfidencialia informacija naikinti dokumentų naikikliu, o kitus Tarnybos viršininko patvirtintos Dokumentų valdymo procedūros  nustatyta tvarka;

26.5. kompiuterio darbalaukyje nelaikyti konfidencialios informacijos;

26.6. nors trumpam palikdami darbo vietą, įjungti kompiuterio darbalaukio užsklandą su slaptažodžiu.

27. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Tarnybos struktūrinis padalinys, valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

28. Išeinant iš kabineto baigus darbą, privaloma patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas, dauginimo aparatai, spausdintuvai, šildymo prietaisai, ventiliatoriai, mobiliųjų telefonų įkrovikliai ir kiti elektros prietaisai (jeigu reikalinga). Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą, užrakinti patalpas. Įeiti į patalpas ir išeiti iš jų galima tik per tam tikslui įrengtą įėjimą / išėjimą. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams Administravimo ir išteklių valdymo skyrius pasirašytinai išduoda kabinetų ir / ar lauko durų raktus, atsižvelgiant į kokias patalpas jiems būtina patekti, atliekant savo darbines funkcijas. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo jiems išduotus raktus naudoti pagal paskirtį, juos saugoti, neperduoti tretiesiems asmenims. Pametę raktus, valstybės tarnautojai ir darbuotojai raštu privalo informuoti Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vedėją. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai paskutinę tarnybos (darbo) dieną Tarnyboje, valstybės tarnautojos ir darbuotojos, išeidamos nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami atostogų vaikui prižiūrėti, raktus privalo grąžinti Administravimo ir išteklių valdymo skyriui Taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka.

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai ne vėliau kaip paskutinę tarnybos (darbo) dieną Tarnyboje privalo perduoti nematerialųjį turtą bei kitas materialiąsias vertybes (ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą), praėjimo korteles, raktus, reikalus (nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus ir pan., su tuo susijusius dokumentus bei įrašus), atsiskaityti su Administravimo ir išteklių valdymo skyriumi, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis vadovas arba Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojas, jei iš darbo išeina struktūrinio padalinio (toliau šiame punkte – skyrius) vadovas ar valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio pareigybė nepriklauso konkrečiam skyriui) įteikia valstybės tarnautojui ar darbuotojui atsiskaitymo lapą (Taisyklių 2 priedas) ir supažindina jį su materialiai atsakingų asmenų Tarnyboje sąrašu. Atsiskaitymo lape pasirašo  asmuo, atsakingas už turtą, kuriuo dirbdamas naudojosi atsiskaitantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsiskaitančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo skyriaus (o jei atsiskaito viršininko pavaduotojas ar valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybė nepriklauso konkrečiam skyriui, – Tarnybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo), Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vedėjas, patarėjas (finansų valdymui) ir Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojas arba Tarnybos viršininko įgalioti asmenys, tokiu būdu patvirtindami, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra su jais atsiskaitęs. Užpildytą ir šiame punkte nurodytų asmenų pasirašytą atsiskaitymo lapą valstybės tarnautojas arba darbuotojas turi pateikti Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojui, atsakingam už personalo valdymą.

30. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai ne vėliau kaip paskutinę tarnybos (darbo) dieną pasirašytinai susipažįsta su priminimu dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir atstovavimo valstybinėse institucijose apribojimo (Taisyklių 3 priedas). Vienas priminimo egzempliorius įteikiamas iš Tarnybos išeinančiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kitas egzempliorius saugomas jo asmens byloje.

31. Valstybės tarnautojos ir darbuotojos, išeidamos nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami atostogų vaikui prižiūrėti, privalo užpildyti atsiskaitymo lapą Taisyklių 29 punkto nustatyta tvarka ir pateikti jį valstybės tarnautojui, atsakingam už personalo valdymą. Šiuo atveju valstybės tarnautojai valstybės tarnautojo pažymėjimo negrąžina.

IV SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

32. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, eidami į patalpas, kuriose vyksta tyrimai, laikomi reagentai, ruošiami bandiniai ir laboratoriniai indai, ir dirbdami jose, turi dėvėti specialią aprangą.

33. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Tarnybai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

34. Tarnybos viršininkas arba tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 32 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI 

35. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Tarnybą.

36. Tarnyboje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

37. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

38. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

39. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, bendraudami vieni su kitais ir su aptarnaujamais asmenimis, privalo būti supratingi, taktiški, tolerantiški ir geranoriški.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

40. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimų, turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, reglamentuoto Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

41. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys saugomi vadovaujantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-984 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, lygios galimybės užtikrinamos vadovaujantis Tarnybos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-985 „Dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos aprašo patvirtinimo“.

42. Tarnyboje Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaroma darbo taryba.

43. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažeidę  Taisykles, atsako Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44.  Taisyklės skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje. 

_______________________

 

Tarnybos svečių registracijos žurnalo forma
  
Atsiskaitymo lapo forma

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-17 08:57:59

Atnaujinimo data: 2023-10-17