Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautiniai projektai

Institucijos

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovai, dalyvaujantys Europos Komisijos, Europos vaistų agentūros (EMEA) komisijose ir darbo grupėse

 

 

                                       

igwuhi69.gif


Farmacinių inspekcijų bendradarbiavimo programa (PIC/S)

1970 m. Europos laisvos prekybos asociacijos (EFTA, European Free Trade association) iniciatyva buvo pasirašyta Farmacinių inspekcijų konvencija PIC (Pharmaceutical Inspection Convention), arba Inspekcijų abipusio pripažinimo konvencija, susijusi su farmacinių produktų gamyba (The Convention for the Mutual Recognition of Inspection in Respect of the Manufacture of Pharmaceuticals Products). Pilną valstybių, dalyvaujančių PIC/S veikloje (Lietuva PIC/S nare tapo 2009 liepos mėn.) galima rasti:

https://picscheme.org/en/members

PIC tikslai:

 • Inspekcijų abipusis pripažinimas.
 • Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimų harmonizavimas.
 • Inspekcijų sistemų suvienodinimas.
 • Inspektorių mokymai.
 • Keitimasis informacija.
 • Abipusis pasitikėjimas.

Su PIC konvencija galima susipažinti čia.


1990 m. pradžioje buvo konstatuota, kad ši Konvencija ir Europos teisė turi daug neatitikimų, pasidarė praktiškai neįmanoma priimti naujų PIC narių. Australija buvo paskutinė šalis, priimta į PIC (1993 m. sausio mėn.). Dėl šios priežasties 1995 m. lapkričio 2 d. buvo įkurta Farmacinių inspekcijų bendradarbiavimo programa PIC schema (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme), kuri ėmė veikti lygiagrečiai su PIC.

Pagrindiniai PIC ir PIC schemos skirtumai

PIC schema

PIC

Programa

Konvencija

Laisvas susitarimas

Formali sutartis

Neturi juridinio statuso

Turi juridinį statusą

Tarp vaistų agentūrų

Tarp šalių

Keitimasis informacija

Abipusis inspekcijų pripažinimas

 

PIC ir PIC schema kartu vadinami PIC/S.

PIC ir PIC schema, veikdami kartu kaip PIC/S, labai aktyviai ir konstruktyviai veikia Geros gamybos praktikos srityje. PIC/S pagrindinis uždavinys yra palengvinti šalių vaistų agentūroms apsikeisti informacija, palaikyti abipusį pasitikėjimą, keistis informacija GGP ir kitose srityse bei GGP inspektorių mokymas.

PIC/S uždaviniai ir funkcijos

PIC/S tęsia PIC pradėtų uždavinių vykdymą bei vykdo kitus uždavinius, numatytus 1970 m. Konvencijoje.

PIC schemos veikla yra skirta visuomenės sveikatos problemoms spręsti:

 • siekiant sustiprinti agentūrų inspekcijų bendradarbiavimą, abipusį pasitikėjimą, užtikrinti inspekcijų darbo kokybę;

 • sukuriant sistemą, užtikrinančią apsikeitimą informacija ir patirtimi;

 • koordinuojant inspektorių ir kitų techninių ekspertų mokymus;

 • tęsiant techninių standartų harmonizavimą ir diegimą bei vykdant procedūras, susijusias su vaistinių preparatų gamyba, jų testavimu oficialiose kokybės kontrolės laboratorijose;

 • harmonizuojant ir vystant geros gamybos praktiką;

 • bendradarbiaujant su kitomis vaistų agentūromis, turinčiomis įgaliojimus nacionaliniu lygiu garantuoti vienodų techninių standartų ir procedūrų diegimą, įvertinus harmonizavimo reikalavimus.

Nuolat veikiantis Komitetas, kurio sudėtyje yra nacionalinių vaistų agentūrų atstovai, rengia posėdžius ne rečiau kaip 2 kartus per metus ir:

 • svarsto priemones, kurios leistų tinkamai ir efektyviai veikti PIC schemai;

 • teikia rekomendacijas ir pasiūlymus, atnaujinant ir diegiant geros gamybos praktikos standartus;

 • skatina bendradarbiavimą tarp vaistų agentūrų;

 • keičiasi informacija ir patirtimi dėl inspekcijų veiklos metodų suvienodinimo;

 • skatina abipusį inspektorių mokymą seminaruose, kad inspektoriai įgytų pakankamai žinių visose GGP diegimo srityse;

 • platina informaciją oficialių kokybės laboratorijų personalui;

 • priima sprendimus dėl kitų vaistų agentūrų dalyvavimo PIC schemoje;

 • teikia siūlymus rengiant rekomendacijas, vadovus, kitus dokumentus, susijusius su įvairių produktų gamyba, kokybės kontrole ir skirtingu gamybos procesu;

 • skatina GGP harmonizavimą.

EFTA sekretoriatas teikia pagalbą Komitetui, tvarko PIC/S dokumentaciją, koordinuoja ir padeda palaikyti ryšius PIC/C vykdomoje veikloje.
 

PIC/S mokymo seminarai, skirti dalyvių šalių ir šalių, ketinančių įsijungti į PIC/S, GGP inspektoriams, yra organizuojami kasmet. Kiekvienas seminaras yra skiriamas vienam svarbiam GGP procesui. Seminaruose vyksta mokymai ir praktiniai užsiėmimai. Seminarų sąrašą rasite https://picscheme.org/en/events

Kita inspektorių rengimo ir mokymo priemonė yra jungtinių vizitų programos GGP inspektoriams. Pagal šias programas kiekvienos šalies įprastiniam inspektavimui stebėti sudaroma 3 inspektorių iš 3 skirtingų šalių grupė, kad vėliau būtų galima palyginti įvairių šalių inspektavimo procedūras ir technines galimybes. Pastebėti skirtumai perduodami PIC/S mokymo darbo grupei, kuri šią informaciją kaupia. Jungtinio vizito metu aptariami kiekvienos šalies inspektorių mokymui reikalingi seminarai, kurie įrašomi į ateities seminarų planą.

PIC/S sudarė keletą ekspertų grupių, kad inspektoriai galėtų keistis informacija ir diskutuoti tam tikrais GGP klausimais. Šiuo metu yra veikiančios medicininių dujų, kraujo banko ir ligoninės vaistinių ekspertų grupės. Jų susitikimai vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Ekspertų grupių uždavinys yra paruošti darbinį vadovo variantą, rekomendacijas, atmintines ar naujus GGP vadovo priedus.

Vaistų agentūra, prieš įsijungdama į PIC/S, turi pateikti informaciją, kaip ji yra pasirengusi, kokia yra jos inspekcijų darbo kokybė, kokios turimos techninės priemonės. Vertinimas yra atliekamas tikrinant vaistų agentūrų inspekcijas, licencijavimo sistemą, kokybės sistemą, juridinius reikalavimus, inspektorių mokymą bei kvalifikaciją ir pan. Tai vykdoma PIC/S inspektorių stebėtojų delegacijai atvykus į suinteresuotąją šalį.

Daugiau informacijos apie PIC/S rasite  http://www.picscheme.org/

 

 
Tarptautinis narkotikų kontrolės komitetas (INCB)

Vadovaujantis 1961 m. Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, 1968 m. įkurtas Tarptautinis narkotikų kontrolės komitetas (INCB, International Narcotics Control Board).  Tai nepriklausomas nešališkas organas, skirtas Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos ir 1988 m. Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta nuostatų įgyvendinimo kontrolei. Komitetą finansuoja Jungtinių Tautų Organizacija Generalinės Asamblėjos nustatyta tvarka.

Komiteto sudėtis ir funkcijos

Komitetą sudaro trylika narių, kuriuos Taryba renka tokia tvarka:

 • trys nariai, turintys medicinos, farmakologijos arba farmacijos darbo patirtį, – iš sąrašo, kuriame yra bent penki Pasaulinės sveikatos organizacijos nurodyti asmenys;

 • dešimt narių –  iš sąrašo asmenų, nurodytų valstybių Jungtinių Tautų organizacijos narių, ir šalių, nesančių Jungtinių Tautų Organizacijos narėmis.

Komiteto nariais turi būti asmenys, kurių kompetencija, objektyvumu ir nesuinteresuotumu būtų pasitikima. Eidami šias pareigas, jie neturi užimti kokio nors posto arba verstis kokia nors veikla, galinčia pakenkti jų objektyvumui atliekant savo funkcijas.

Komitetas, bendradarbiaudamas su vyriausybėmis ir atsižvelgdamas į Konvencijų nuostatas, stengiasi apriboti narkotinių medžiagų kultivavimą, gamybą, apdirbimą ir vartojimą, paliekant pakankamą kiekį, reikalingą medicinos ir mokslo tikslams, užtikrinti jų turėjimą šiems tikslams ir užkirsti kelią neteisėtam narkotinių medžiagų auginimui, gamybai, apdirbimui ir vartojimui bei neteisėtai jų apyvartai.

Visos priemonės, kurių, vadovaudamasis Konvencijomis, imasi Komitetas, turi kiek įmanoma prisidėti prie Komiteto bendradarbiavimo su vyriausybėmis plėtojimo ir užtikrinti nuolatinį vyriausybių ir Komiteto dialogą, kuris padėtų įgyvendinti efektyvias nacionalines priemones, skirtas Konvencijų tikslams pasiekti.

Komiteto narių kadencijos ir atlygis

Komiteto nariai šias pareigas eina penkerius metus ir gali būti perrinkti iš naujo. Komiteto nario kadencija baigiasi pirmojo Komiteto posėdžio, kuriame turi teisę dalyvauti jo darbo tęsėjas, išvakarėse. Komiteto narys, nedalyvavęs trijose sesijose iš eilės, laikomas atsistatydinusiu.

Komiteto nariai gauna atitinkamą atlyginimą, kurio dydį nustato Generalinė Asamblėja.

Komiteto darbo tvarka

Komitetas išsirenka pirmininką ir kitus jam reikalingus pareigūnus, apsisprendžia dėl darbo tvarkos, renkasi taip dažnai, kiek, jo nuomone, reikia norint tinkamai atlikti savo funkcijas, bet ne rečiau kaip dvi sesijas per kalendorinius metus.

Skaičiavimų sistemos taikymas

Komitetas nustato skaičiavimų (kvotų) pateikimo terminus bei tvarką ir nustato tam reikalingų blankų pavyzdžius. Komitetas prašo tų šalių ir teritorijų, kurioms šios Konvencijos netaikomos, suinteresuotų vyriausybių pateikti skaičiavimus pagal anksčiau minėtų Konvencijų nuostatas.

Jeigu kuri nors valstybė iki nustatyto termino nepateikia kurios nors savo teritorijos skaičiavimų, šiuos skaičiavimus atlieka Komitetas. Atlikdamas tokius skaičiavimus, Komitetas bendradarbiauja su suinteresuota vyriausybe.

Komitetas peržiūri skaičiavimus, tarp jų ir papildomus, ir gali reikalauti iš kiekvienos šalies arba teritorijos, kurios vardu buvo pateikti skaičiavimai, tokios informacijos, kurią jis mano esant reikalingą skaičiavimams užbaigti (išskyrus specialiuosius poreikius).

Komitetas savo nustatytais terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, skelbia tuos skaičiavimų duomenis, kurie, jo nuomone, palengvins šių Konvencijų įgyvendinimą.

Statistinių duomenų sistemos taikymas

Komitetas nustato statistinių duomenų pateikimo tvarką bei formą ir nustato tam reikalingų blankų pavyzdžius, išnagrinėja pateiktus duomenis ir nustato, ar ši šalis ar bet kuri kita valstybė įvykdė Konvencijų nuostatas.

Komitetas gali reikalauti tokios informacijos, kuri, jo manymu, yra reikalinga statistiniams duomenims papildyti arba paaiškinti.

Priemonės, kurių imasi komitetas siekdamas užtikrinti konvencijos nuostatų vykdymą

Jei Komitetas, išnagrinėjęs šių Konvencijų nuostatų pagrindu vyriausybių pateiktus duomenis ar Jungtinių Tautų Organizacijos institucijų arba specializuotų agentūrų duomenis, turi objektyvių priežasčių manyti, kad šių Konvencijų įgyvendinimo tikslams gresia pavojus, arba jeigu kuri nors šalis, valstybė ar teritorija nevykdys šių Konvencijos nuostatų, tada Komitetas turi teisę siūlyti suinteresuotai vyriausybei konsultacijas arba prašyti jos paaiškinimų. Jeigu kuri nors šalis ar valstybė arba teritorija, vykdanti šių Konvencijų nuostatas, tapo svarbiu neteisėto narkotinių medžiagų auginimo, gamybos ar perdirbimo arba neteisėtos apyvartos ar neteisėto vartojimo centru ir jei yra įrodymų, kad egzistuoja pavojus šaliai ar valstybei arba teritorijai tapti tokiu centru, Komitetas turi teisę pasiūlyti suinteresuotai vyriausybei konsultacijas.

Ėmęsis anksčiau aprašytų priemonių, Komitetas esant reikalui gali pasiūlyti suinteresuotai vyriausybei imtis tokių koregavimo priemonių, kurios šiomis aplinkybėmis yra būtinos šių Konvencijų nuostatoms vykdyti.

Atkreipdamas šalių dėmesį į kokią nors aplinkybę, Komitetas, pripažinęs būtinybę imtis tokių veiksmų, gali rekomenduoti šalims sustabdyti narkotinių medžiagų įvežimą, išvežimą arba viena ir kita į šią šalį ar teritoriją arba iš šios šalies ar teritorijos nurodytam laikotarpiui arba iki to laiko, kol Komitetas nepripažins padėties toje šalyje ar teritorijoje patenkinama.

Techninė ir finansinė parama

Tais atvejais, kai Komitetas mano esant reikalinga ir (arba) siūlydamas alternatyvas, turėdamas suinteresuotos vyriausybės sutikimą, gali rekomenduoti kompetentingoms Jungtinių Tautų Organizacijos institucijoms ir jos specializuotoms agentūroms suteikti atitinkamos šalies  vyriausybei techninę ar finansinę paramą arba ir viena, ir kita, paremiant šios vyriausybės pastangas įvykdyti įsipareigojimus pagal šias Konvencijas.

Daugiau informacijos apie Tarptautinį narkotikų kontrolės komitetą (INCB) ieškokite http://www.incb.org.

 

ia3k8u68.gif
 

Pan European Regulatory Forum (PERF) – tai visos Europos farmacinę veiklą reguliuojančių institucijų forumas, kurio veikla finansuojama Europos Bendrijos PHARE programos lėšomis. Pagrindinis PERF tikslas yra visų Europos Teisės aktų, reguliuojančių farmacinę veiklą, diegimas Centrinės ir Rytų Europos šalių (CEEC's - Central and Eastern European countries) nacionaliniuose teisės aktuose. Šiuo požiūriu, įvertinant vaistų žmonėms ir veterinarinių vaistų vartojimo sritis, PERF paskirtis yra sukurti atvirą tarptautinį dialogą, nustatyti veikiantį mechanizmą, palengvinantį vienodų techninių reikalavimų pritaikymą, užtikrinti efektyvų jų įdiegimą, apibrėžti sritis, kurioms reikia papildomų priemonių.

PERF I tęsėsi nuo 1999 m. rugsėjo mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. Šiuo laikotarpiu įvyko 31 darbo grupių pasitarimas ir konferencija Vengrijoje, Budapešte (2000 m. vasario 2 - 4 d.). PERF II tęsėsi nuo 2001 m. rugsėjo mėn. iki 2002 m. liepos mėn. Jo metu įvyko 48 darbo grupių pasitarimai ir konferencija Estijoje, Taline (2002 m. balandžio mėn. 3 - 5 d.). PERF III prasidėjo 2003 m. sausio mėn. ir baigėsi 2003 m. gruodžio mėn. Įvyko 30 darbo grupių pasitarimų, 3 konferencijos, 7 inspekcijų vizitai ir serija vizitų, per kuriuos buvo vertinama valdymo kokybė (toks vizitas įvyko ir Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje 2003 m. rugpjūčio 23 - 25 dienomis).

PERF darbio grupių temos:

 • Teisinės bazės diegimas (ACQUIS)

 • Vaistų bylų vertinimas (Dossier assessment)

 • Gera gamybos praktika (Good manufacturing practice)

 • Farmakologinis budrumas (Pharmacovigilance )

 • Valdymo kokybė  (Quality management)

 • Informacinių technologijų diegimas ir taikymas informacijos apsikeitimui (Telematics)

 • Vaistinių preparatų kokybė  (Quality ) – tik PERF I

 • Vaistinių preparatų saugumas ir efektyvumas (Safety and efficacy) – tik PERF I

Tikslai ir uždaviniai

PERF yra struktūriškai temomis suskirstytas forumas, skirtas Europos Sąjungos vaistų agentūrų atstovų, PHARE programoje dalyvaujančių šalių, pramonės įmonių, vartotojų ir medicinos specialistų organizacijų bendradarbiavimui, kurio tikslai ir uždaviniai yra:

 • Bendrų Europos farmacinės veiklos reguliavimo standartų kūrimas ir diegimas, įskaitant jų harmonizavimą (suderinimą) pagal Tarptautinės harmonizavimo konferencijos reikalavimus (ICH - International Conference on Harmonisation).

 • Greitas ir patikimas apsikeitimas oficialia vaistų agentūrų informacija bei informacija apie ekspertizes.

 • Keitimasis agentūrų efektyvaus reguliavimo proceso valdymo patirtimi.

 • Dalyvaujančių agentūrų veiklos abipusis pripažinimas.

 • Abipusio pasitikėjimo, stiprinant darbo procesus, valdymo kokybę, siekimas (keitimasis apžvalgomis, išoriniais auditoriais, patarėjais, nepriklausomais ekspertais, mokesčių politikos nuostatomis ir kt.).

 • Praktinis ES vadovų (guidelines) diegimas, įskaitant ICH patvirtintus.

 • Bendrų techninių standartų detalus apibūdinimas ir taikymas.

 • Mokslinių ir techninių laimėjimų diegimo metodų plėtra.

 • Harmonizuotų mokslinių vadovų (guidelines) kūrimas.

PERF turėtų būti priemone apsikeisti nuomonėmis diegiant:

 • gerą valdymo praktiką (dalintis vertinimo, procedūrų, metodų ataskaitomis);

 • abipusio pripažinimo procedūrą, registruojant vaistinius preparatus;

 • priemones šalių bendradarbiavimui;

 • paruoštus vadovus (guidelines), užtikrinančius tinkamą vartotojų prieigą valdymo struktūrų sprendimams vertinti;

 • naujas priemones, sudarančias galimybę operatyviai keistis informacija.

Vienas iš Forumo tikslų – specifinių aspektų, diegiant Bendrijos teisinę bazę, susijusią su ES išplėtimu, išaiškinimas ir patarimų teikimas.

Programa plėtėsi įtraukiant naujas temas. PERF metu buvo siekiama:

 • PERF I metu – įvertinti kiekvienos šalies kandidatės į ES teisinę bazę ir nustatyti neatitikimus su ES galiojančia teisine baze farmacijos srityje, nustatyti aiškų ES veiklos supratimą tarp šalių kandidačių ir įvertinti kiekvienos šalies nacionalinius aspektus.

 • PERF II metu – tęsti pradėtą PERF I praktinį darbą, stengiantis įgyti reikalingą patirtį diegiant acquis communautaire (teisinę bazę), suteikti praktinius patarimus ir pagalbą šalims kandidatėms, jei jos turėdavo sunkumų perkeldamos ES teisės aktus į nacionalinę teisę.

 • PERF III metu –  sukurti praktinį patyrimą diegiant jau ankstesniuose etapuose sukurtus standartus bei vadovus, suteikti praktinių patarimų, atskirose srityse atsiradusiems sunkumams įveikti, sudaryti vienodą pereinamąjį periodą visoms šalims kandidatėms į ES.

PERF III yra paskutinis šios programos etapas iki šalių kandidačių įstojimo į ES.

 

 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS DELEGUOTŲ ATSTOVŲ, KURIE PRISTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJĄ EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS, EUROPOS TARYBOS, EUROPOS KOMISIJOS KOMITETUOSE IR DARBO GRUPĖSE, TAIP PAT KOMITETUOSE, DARBO GRUPĖSE IR KITUOSE ORGANUOSE, NURODYTUOSE EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTUOSE BEI NACIONALINIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ VADOVŲ TINKLO KOMITETUOSE IR DARBO GRUPĖSE, SĄRAŠAS

 

Pavadinimas

Pagrindinio atstovo vardas, pavardė

Pakaitinio atstovo vardas, pavardė

 

STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIES AKTO 52 STRAIPSNIO KOMITETAI IR DARBO GRUPĖS

 

Farmacijos komitetas

Pharmaceutical committee

Gytis Andrulionis

Rugilė Pilvinienė

 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS KOMITETAI IR DARBO GRUPĖS

 

Vaistų ir medicinos priemonių darbo grupė

Working Party on Pharmaceuticals and Medical Devices

Gytis Andrulionis

Sandra Šarkutė

 

EUROPOS SĄJUNGOS KOMISIJOS KOMITETAI IR DARBO GRUPĖS

 

Nuolatinis medicinos produktų komitetas

Standing Committee on Medical Products for Human Use

Gintarė Dargienė

Valdas Liukaitis

Klinikinių tyrimų ekspertų darbo grupė

Ad hoc Group for the Development of Implementing Guidelines for The Clinical Trials Directive’ 2001/20/EC’

Arūnas Vaitkevičius

Eglė Daniulevičiūtė

Bendrųjų produkcijos eksporto taisyklių komitetas

Committee on common rules for exports of products

Maura Olechnovič

-

Sveiktos technologijų vertinimo koordinacinė grupė

Coordination Group on HTA (HTACG)

 

Justas Mačinskas

-

 

Sveiktos technologijų vertinimo koordinacinė grupės subgrupės

 

Jungtinio klinikinio vertinimo subgrupė

The subgroup on joint clinical assessments

Akvilė Ūsaitė

Larisa Gorobets

Jungtinių mokslinių konsultacijų subgrupė

The subgroup on joint scientific consultations

Larisa Gorobets

Akvilė Ūsaitė

Naujų sveikatos technologijų identifikavimo subgrupė

The subgroup on the identification of emerging health technologies

Justas Mačinskas

Brigita Venclovaitė

Metodinių ir procedūrinių gairių subgrupė

The subgroup on the development of methodological and procedural guidance

Brigita Venclovaitė

Justas Mačinskas

 

EUROPOS DIREKTORATO VAISTŲ KOKYBEI IR SVEIKATOS RŪPYBAI PRIE EUROPOS TARYBOS (EDQM) KOMITETAI IR DARBO GRUPĖS

 

Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto ekspertų komitetas dėl vaistų klasifikacijos (CD-P-PH/PHO)

European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care Committee of Experts on the classification of medicines as regards their supply (CD-P-PH/PHO)

Guoda Radavičiūtė

-

Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto Ekspertų komitetas dėl kokybės ir saugumo standartų taikomų farmacijoje ir farmacinėje rūpyboje  

European Committee of Experts on quality and safety standards in pharmaceutical practices and pharmaceutical care (CD-P-PH/PC)

Diana Leleckaitė

-

Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto Ekspertų komitetas dėl medicinos produktų klastojimo ir susijusių nusikaltimų keliamos rizikos visuomenės sveikatai mažinimo

European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care Committee of Experts on Minimising Public Health Risks Posed by Falsification of Medical Products and Similar Crimes (CD-P-PH/CMED)

Roma Mockutė

 

Europos farmakopėjos komisija 

European Pharmacopoeia Commission

Roma Mockutė

Valdemaras Brusokas

Europos farmakopėjos komisijos standartinių terminų darbo grupė 

European Pharmacopoeia Commission – Standard Terms Working Group

Robertas Mikalauskas

-

Europos farmakopėjos komisijos Ekspertų grupė P4

European Pharmacopoeia Commission Group of Experts P4

Roma Mockutė

-

Nacionalinės farmakopėjos sekretoriatų susirinkimai 

Meetings of the Secretaries of National Pharmacopoeia Authorities

Robertas Mikalauskas

Roma Mockutė

Europos direktoratas vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM) Valstybinių vaistų kontrolės laboratorijų tinklas

European Directorate for the Quality of Medicines &Health Care (EDQM) Official Medicines Control Laboratories Network

Roma Mockutė

-

Europos direktoratas vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM) Valstybinių vaistų kontrolės laboratorijų tinklas – oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)

European Directorate for the Quality of Medicines &Health Care (EDQM) Official Medicines Control Laboratories Network – Official Control Authority Batch Release (OCABR)

Roma Mockutė

-

Sveikatos technologijų vertinimo komitetas

Health technology assessment committee

Rugilė Pilvinienė

-

 

KOORDINAVIMO GRUPĖ ĮSTEIGTA PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

DIREKTYVOS 2001/83/EB 27 STRAIPSNĮ

 

Savitarpio pripažinimo ir Decentralizuotos procedūrų koordinavimo grupė 

Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures (Human) (CMDh)

-

Neringa Kalinauskaitė-Ivanauskienė

 

NACIONALINIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ VADOVŲ TINKLAS IR DARBO GRUPĖS

 

Europos vaistų agentūrų vadovai 

Heads of Medicines Agencies (HMA)

 Gytis Andrulionis

-

EMA/HMA taktinė grupė dėl išteklių skyrimo

EMA/HMA tactical group on resourcing

Gytis Andrulionis

 

Europos vaistų agentūros bendradarbiavimas teisiniais ir teisėkūros klausimais

European Medicines agencies co-operation of legal and legislative issues (EMACOLEX)

Sandra Šarkutė

-

Komunikacijos specialistų darbo grupė

Working Group of Communication Professionals (WGCP)

Aistė Tautvydienė

-

IT direktorių grupė

IT Directors Group

Stepas Gilys

-

 

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS VALDYMO TARYBA

 

Europos vaistų agentūros valdymo taryba 

European Medicines Agency Management Board

Gytis Andrulionis 

 

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS KOMITETAI

 

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas 

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

Vilma Petrikaitė

(LSMU)

Larisa Gorobets

Pažangiosios terapijos komitetas 

Committe on advanced therapy (CAT)

-

Raimondas Benetis 

Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas 

Pharmacovigilance risk assessment committee (PRAC)

Rugilė Pilvinienė

Lina Šeibokienė

Pediatrijos komitetas 

Paediatric Committee (PDCO)

-

Greta Budukevičiūtė

Augalinių vaistinių preparatų komitetas 

Committee for Herbal Medicinal Products (HMPC)

Gabrielė Balčiūnaitė Murzienė

Asta Kubilienė

Retųjų vaistinių preparatų komitetas 

Commitee on Orphan Medicinal Products (COMP)

Rūta Mameniškienė

(VU Santaros klinikos)

-

 

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS DARBO GRUPĖS

 

Mokslinių patarimų darbo grupė

CHMP Scientific Advice Working Party (SAWP)

Vilma Petrikaitė

(LSMU)

Silvijus Abramavičius

(VU Santaros klinikos)

Biologijos darbo grupė

CHMP Biologics Working Party

Vitalis Briedis

-

Vaistinių preparatų (sugalvotų) pavadinimų peržiūros grupė 

(Invented) Name Review Group

Elžbieta Motūzaitė

Justina Vengalytė-Oleškevičienė

Kokybės  dokumentų peržiūros darbo grupė 

Working Group on Quality Review of Documents (QRD)

Vaida Ribokaitė

 -

Geros gamybos praktikos ir geros platinimo praktikos inspektorių darbo grupė

GMP/GDP Inspectors Working Group

Irena Vaketaitė

Rūta Minderytė

Geros klinikinės praktikos inspektorių darbo grupė 

Good Clinical Practice Inspectors Working Group

Ilona Ivanovienė

 -

Klinikinių tyrimų skatinimo grupė 

Clinical Trials Facilitation Group (CTFG)

Arūnas Vaitkevičius

Eglė Daniulevičiūtė

Farmakologinio budrumo inspektorių darbo grupė 

Pharmacovigilance inspectors working group

Rita Dzetaveckienė

Simona Kudelienė

EMA-NCA išteklių planavimo ir priežiūros grupė

EMA-NCA Resource Planning and Oversight Group

Rytė Giedrikaitė

-

 

KITOS DARBO GRUPĖS

 

Sveikatos technologijų agentūrų vadovų grupė

The Heads of HTA agencies group, HAG).

Gytis Andrulionis

-

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-22 08:31:40

Atnaujinimo data: 2023-09-09