Narkotinių ir psichotropinių medžiagų importas ir eksportas

Tiek importuojant (eksportuojant) iš trečiųjų šalių (į trečiąsias šalis), tiek įvežant (išvežant) iš Europos Bendrijos šalių (į Europos Bendrijos šalis) vaistinius preparatus (vaistines medžiagas), kurių sudėtyje yra į I, II ar III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktų medžiagų, reikia importo (eksporto) leidimų. 

Leidimai išduodami tik juridiniams asmenims, turintiems licencijas užsiimti narkotinių ir (arba) psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu. Kiekvienai atskirai importo (eksporto) ar įvežimo (išvežimo) operacijai būtinas atskiras importo (eksporto) leidimas.

"Leidimus išduoda Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT)  (Studentų g. 45A, Vilnius; tel. (8 5) 263 92 64, faks. (8 5) 263 92 65, el. paštas [email protected]) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo“ bei 2005 m.liepos 8 d. įsakymo Nr. V-563 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 " Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo" pakeitimo".

Leidimai veterinarinių vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, importui (įvežimui) bei eksportui (išvežimui) taip pat išduodami VVKT vadovaujantis minėtu įsakymu.

Atsiimdama leidimą įmonė pristato kvito kopiją apie sumokėtą valstybės rinkliavos mokestį už leidimo išdavimą. Valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą dydis 50 eurų yra nustatytias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr.709 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, mokesčio kodas 5750.

 

Importo leidimai

Importo leidimui gauti įmonė VVKT pateikia laisvos formos prašymą, kuriame būtina nurodyti visus šiuos duomenis:

 • numatomą operacijos pobūdį;

 • importuotojo pavadinimą, adresą, telefoną ir fakso numerį;

 • eksportuotojo pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerį;

 • vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, pakuotės dydį ir pakuočių kiekį bei kiekvienos grynos bazinės narkotinės ar psichotropinės medžiagos, esančios preparato sudėtyje, tarptautinį pavadinimą ir bendrą jos kiekį;

 • laiką, per kurį bus įvykdyta operacija, transporto rūšį ir pasienio punktą, per kurį bus vežamas krovinys.

 

Importo leidimo galiojimo laikas – 3 mėnesiai. Pasibaigus importo leidimo galiojimo laikui, o importuotojui ne dėl jo kaltės neatsiėmus krovinio, importuotojui prašant, VVKT leidimo galiojimo laiką pratęsia.

Importo leidimai išduodami per 10 dienų nuo prašymo pateikimo ir tik asmeniui, pateikusiam operaciją vykdančio juridinio asmens įgaliojimą.

 

Vardinių vaistinių preparatų importo leidimai

Leidimai importuoti (įvežti) narkotinius ar psichotropinius vardinius vaistinius preparatus išduodami, jei preparatai atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“

 

Leidimui gauti įmonė VVKT pateikia prašymą su anksčiau nurodytais duomenimis. Papildomai reikia:

nurodyti prašyme, kokioje Europos Sąjungos ar su Europos Bendrija pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį šalyje registruotas vaistinis preparatas;

pridėti sveikatos priežiūros įstaigų medicinos etikos komisijų patvirtinto būtinųjų vardinių vaistinių preparatų sąrašo kopijas arba vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo kopijas.

 

Eksporto leidimai

Eksporto leidimui gauti įmonė VVKT pateikia laisvos formos prašymą, kuriame būtina nurodyti visus šiuos duomenis:

 • numatomos operacijos pobūdį;

 • eksportuotojo pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerį;

 • importuotojo pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerį;

 • vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, pakuotės dydį ir pakuočių kiekį bei kiekvienos grynos bazinės narkotinės ar psichotropinės medžiagos, esančios preparato sudėtyje, tarptautinį pavadinimą ir bendrą jos kiekį;

 • laiką, per kurį bus įvykdyta operacija, transporto rūšį ir pasienio punktą, per kurį bus vežamas krovinys.

 

Eksporto leidimas išduodamas pateikus importuojančios šalies importo leidimą. Eksporto leidime nurodoma importo leidimo išdavimo data ir numeris bei jį išdavusios institucijos pavadinimas.

Eksporto leidimo galiojimo laikas – 1 mėnuo.

Eksporto leidimai išduodami per 10 dienų nuo prašymo pateikimo ir tik asmeniui, pateikusiam operaciją vykdančio juridinio asmens įgaliojimą.Leidimai eksportuoti medžiagas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1236/2005 III priedo 4 punkte 

Įgyvendinant 2005 m. birželio 27 d. Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL 2005 L 200, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1352/2011 (OL 2011 L 338, p. 31), VVKT išduoda eksporto leidimus medžiagomsnurodytoms Reglamento (ES) Nr. 1236/2005 III priedo 4 punkte.  

Leidimai eksportuoti reglamente nurodytas medžiagas gali būti išduodami tik juridiniams asmenims, turintiems licencijas gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas, verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu, gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas, verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu. 

 Leidimai eksportuoti reglamente nurodytas medžiagas tiopentalį ir tiopentalio natrio druską išduodami tik juridiniams asmenims, turintiems gamybos licenciją (jei šiuos preparatus gamina gamybos licencijos turėtojas) arba didmeninio platinimo licenciją, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu. 

Juridinis asmuo pateikia prašymą gauti leidimą eksportuoti reglamente nurodytas medžiagas, kuriame turi būti nurodyta: 

 • numatomos operacijos pobūdis;
 • importuotojo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, importuojančios šalies kodas;
 • eksportuotojo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, eksportuojančios šalies kodas;
 • galutinio vartotojo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris;
 • vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimas, vaisto forma, dozė, pakuotė ir pakuočių kiekis bei kiekvienos kontroliuojamos medžiagos, esančios preparato sudėtyje, tarptautinis neregistruotas pavadinimas ir bendras jos kiekis;
 • laikas, per kurį bus įvykdyta operacija, transporto rūšis ir pasienio punktas, per kurį bus vežamas krovinys. 

 

Leidimas eksportuoti reglamente nurodytas medžiagas, išskyrus tiopentalį ir tiopentalio natrio druską, išduodamas pateikus importuojančios šalies importo leidimą. Eksporto leidime nurodoma importo leidimo išdavimo data ir numeris bei jį išdavusios institucijos pavadinimas. 

Leidimas eksportuoti reglamente nurodytas medžiagas galioja 3 mėnesius.

Leidimai eksportuoti reglamente nurodytas medžiagas išduodami per 30 dienų nuo prašymo pateikimo ir tik asmeniui, pateikusiam operaciją vykdančio juridinio asmens įgaliojimą. 

 

Pranešimai apie importą (įvežimą) bei eksportą (išvežimą)

Juridiniai asmenys, vykdantys bet kokias narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo (įvežimo) ar eksporto (išvežimo) operacijas, gavę krovinį, privalo per 5 darbo dienas pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiuos dokumentus:

- pranešimą apie įvykdytą importo (įvežimo) ar eksporto (išvežimo) operaciją nurodant gautą (išvežtą) kiekį ir gavimo (išvežimo) datą (rekomenduojama pranešimo forma);

- su prekėmis atsiųstos (siunčiamos) sąskaitos faktūros ar deklaracijos kopiją.

 

Ataskaitos apie importą (įvežimą) bei eksportą (išvežimą)

Duomenis apie narkotinių ir psichotropinių vaistų importą ir eksportą įmonės turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos:

ketvirtines ataskaitas - pasibaigus ketvirčiui – iki kito mėnesio 15 dienos;

metines ataskaitas – iki vasario 1 dienos.

 

Rekomenduojama ataskaitos forma

Atnaujinimo data: 2023-11-07