>

NUO KARO BĖGANTIEMS UKRAINOS PILIEČIAMS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

Dokumentų pateikimas

Nuo karo bėgantys Ukrainos piliečiai, norintys, kad būtų inicijuotas vaistininko ar vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimas elektroninėmis ryšio priemonėmis, registruotu laišku, per kurjerį ar tiesiogiai (adresu Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, [email protected]) Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) turi pateikti nustatytos formos paraišką ir šiuos dokumentus:

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

2. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinančius dokumentus (jeigu keitėsi).

3. Trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais, valandomis ir kreditų skaičiumi (atkreipiame dėmesį, jog visi skanuoti dokumentai turėtų būti pateikti tik nuo originalių (ne notaro patvirtintų kopijų) dokumentų. Skanuoti dokumentai turi būti spalvoti, geros kokybės, aiškiai įskaitomi).

4. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu yra).

5. Dokumentą (-us), susijusį (-sius) su pareiškėjo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu yra).

6. Įgaliojimą, jei paraišką teikia įgaliotasis asmuo.

7. Patvirtinimas, jog sutinkate, kad Tarnyba perduotų su Jūsų prašymu pateiktus asmens duomenys ir informaciją kitoms institucijoms, kurios dalyvauja kompetencijų vertinime.

Pastaba* Šis patvirtinimas gali būti nurodytas el. laiške siunčiant dokumentus Tarnybai.

 

Pripažinimo terminai

Tarnyba, dės visas pastangas, jog prašymas būtų išnagrinėtas ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos (teisės aktais nustatyti prašymo nagrinėjimo terminus rasite čia: (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/001a20b0c0a211ec8d9390588bf2de65).

Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir dokumentų pateikimo teikia Tarnybos Vaistų registracijos skyriaus vyriausioji specialistė Daina Juršytė, tel. +370 67314083, el. paštas: [email protected]

Pastabos:

Dokumentai, išskyrus 1, 2 ir 7 punkte nurodytus dokumentus, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentą, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

Asmuo, išlaikęs profesinio tinkamumo testą ar baigęs profesinės adaptacijos laikotarpį ir gavęs teigiamą rezultatų įvertinimą, per vieną mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo ar profesinės adaptacijos laikotarpio rezultatų įvertinimo išsiuntimo dienos pakartotinai pateikia Tarnybai prašymą pripažinti profesinę kvalifikaciją. Kiti dokumentai, kurie jau buvo pateikti su pirmine paraiška, teikiami tik pasikeitus juose pateiktai informacijai ar atsiradus papildomų duomenų.

Tarnyba, pakartotinai įvertinusi pateiktą prašymą pripažinti profesinę kvalifikaciją, priima sprendimą pripažinti profesinę kvalifikaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo pripažinti profesinę kvalifikaciją gavimo dienos.

Atnaujinimo data: 2023-09-03