>

Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes pateikimas

Informaciją apie perleistas vertes rinkti ir saugoti vaistinių preparatų registruotojus  ir (ar) jo atstovus įpareigoja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 511 straipsnis. Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (toliau – VVKT) ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-1537 (toliau – Aprašas) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05a540a0b6ea11eab9d9cd0c85e0b745) nustato vaistinio preparato registruotojo ir (ar) jo atstovo informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, išskyrus paramą, bei jų duomenų pateikimo VVKT tvarką, taip pat šios informacijos ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) gautos informacijos apie suteiktą paramą perleistų verčių gavėjams pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą skelbimo tvarką..

Vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas informaciją apie jo per praėjusius kalendorinius metus (perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, išskyrus pagal Labdaros ir paramos įstatymą suteiktą paramą, ir juridinių asmenų duomenis bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenis privalo pateikti pagal Ataskaitos apie perleistas vertes juridiniams asmenims (Aprašo 1 priedas) ir Ataskaitos apie perleistas vertes fiziniams asmenims (Aprašo 2 priedas) (toliau kartu – ataskaitos) formas. Ataskaitoje apie juridiniams asmenims perleistas vertes informacija pateikiama atskirai apie kiekvieną perleistų verčių gavėją. Ataskaitoje apie perleistas vertes fiziniams asmenims pateikiama informacija atskirai apie kiekvieną fizinį asmenį.

Ataskaitos arba, jeigu vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas praėjusiais kalendoriniais metais neperleido verčių, pranešimas, kad perleistų verčių nebuvo, pateikiami VVKT elektroniniu adresu [email protected] iki 2021 m. birželio 30 dienos.

Vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas, pirmą kartą teikdamas ataskaitas, kartu turi pateikti užpildytą Vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo registracijos anketą (Aprašo 3 priedas).

VVKT savo interneto svetainėje iki kitų metų rugpjūčio 1 dienos paskelbia Ataskaitose apie perleistas vertes fiziniams asmenims pateiktus duomenis apie fiziniams asmenims perleistas vertes ir jų asmens duomenis ir iki kitų metų lapkričio 1 dienos – Ataskaitose apie perleistas vertes juridiniams asmenims pateiktus duomenis apie juridiniams asmenims perleistas vertes bei VMI pateiktus duomenis apie vaistinių preparatų registruotojų ir (ar) jų atstovų perleistas vertes kaip paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

Prašytume ataskaitas teikti Excel formatu.

Ataskaitų forma apie perleistas vertes juridiniams asmenims (1 priedas).

Ataskaitų forma apie perleistas vertes fiziniams asmenims (2 priedas).

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie perleistų verčių atskleidimą (DUK)

Ataskaita apie perleistas vertes fiziniams asmenis už 2021 m.

Ataskaita apie perleistas vertes fiziniams asmenis už 2022 m.

Ataskaita apie perleistas vertes juridiniams asmenims už 2021 m.

Ataskaita apie perleistas vertes juridiniams asmenims už 2022 m.

Ataskaita už 2021 m. apie suteiktą paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą

Ataskaita už 2022 m. apie suteiktą paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą

Atnaujinimo data: 2024-02-29